Respekter urbefolkningas rettigheter!

NAMDALSAVISA


12. desember 2018 skrev Fylkesordføreren og Sametingspresidenten under en samarbeidsavtale mellom Sametinget og Trøndelag Fylkeskommune. I denne avtalen slås det fast at partene har som mål at samisk samfunnsutvikling, kultur og næringsutøvelse skal tas hensyn til og får utviklingsmuligheter i regional planlegging og arealforvaltning.

Utbyggingen på Storheia er i strid med dette målet, og utfordrer samenes muligheter til blant annet å utvikle reindriftnæringa i framtiden. Reinbeitedistriktet Åarjel Njaarke Sijte på Sør-Fosen har klaget regjeringas vedtak om vindkraftutbygging på Storheia inn for FN. Dette medførte at FNs rasediskrimineringskomité i desember 2018 ba den norske regjeringa om å stanse arbeidet med vindkraftutbygginga på Storheia inntil komiteen har behandlet klagen fra reindriftsnæringa.

Like før jul bestemte regjeringa seg for ikke å etterkomme FNs anbefaling, men ba de i stedet om å trekke anbefalinga. Dermed undergraver regjeringen FNs rasediskrimineringskommité og den samiske urbefolkninga sine menneskerettigheter. Samarbeidsavtalen med Sametinget slår fast at Fylkeskommunen skal ta et aktivt medansvar for sikring av naturgrunnlaget for samisk kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv i fylket.

Fylkeskommunen tar ikke ansvaret på alvor dersom vindkraftutbygginga får fortsette på Storheia på tross av at FNs rasediskrimineringskomitè har bedt den norske regjeringa stanse arbeidet.

Derfor vil SV fremme en interpellasjon på fylkestinget den 27.februar. Fylkestinget har et ansvar for å sikre naturgrunnlaget for samisk kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv i fylket. For å sikre at vindkraftutbygginga ikke gjør ubotelig skade, må derfor Trøndelag Fylkesting kreve at Regjeringa respekterer FN og stanser vindkraftutbygginga på Storheia på Fosen inntil komiteen har behandlet klagen fra reindrifta.