Olje- og energiministeren om vindkraft:

Vindkraft må styres bedre

NAMDALSAVISA

Inga Saur kritiserer i Namdalsavisa 20. februar planene om den kommende nasjonale rammen for vindkraft. Formålet med rammen er nettopp bedre styring av lokaliseringen av vindkraft.

Den blir ikke en utbyggingsplan med tallfestet mål. Arbeidet vil gi oss mer kunnskap om virkningene av vindkraft, og identifisere områdene som er mest egnet. Vi har verdifulle energiressurser i Norge. Olje og gass gir sammen med fornybar energiproduksjon store inntekter til fellesskapet og gode muligheter for aktivitet og sysselsetting i hele landet.

Dette har ikke kommet av seg selv. Det er gjennom god forvaltning at verdiene kan hentes ut. Regjeringen ønsker også fremover å legge til rette for lønnsom utbygging av fornybar energi. Vindkraft er et fint komplement til vannkraften og kan bidra til verdiskaping, arbeidsplasser og ren strøm til stadig flere samfunnssektorer. Vindkraften har også negative virkninger. Miljø, landskap, friluftsliv, reindrift og lokalbefolkning kan i varierende grad bli påvirket ved utbygging av vindkraft.

Nettopp derfor er det viktig å kartlegge og unngå de mest sårbare områdene, der ulempene er størst. Vannkraften er vår viktigste fornybare energikilde. Det vil den fortsatt være, men det realistiske potensialet for ny vannkraft er begrenset. Dette gjelder også opprusting og utvidelser av eksisterende vannkraft.

I tillegg til vindkraft på land, er utviklingen av flytende havvindteknologi spennende. Mange land har dype havområder slik som Norge. Her kan flytende teknologi være en mulighet. Men det er fortsatt en vei frem for storstilt utbygging til havbasert kraftproduksjon i Norge. Teknologien må modnes og kostnadene ned.

All energiproduksjon har noen ulemper. Det samme gjelder vindkraft. Derfor ønsker vi mer kunnskap og bedre styring med lokaliseringen av vindkraft enn vi har i dag. Slik kan vi videreutvikle vindkraftressursene våre på forsvarlig og bærekraftig vis.