Gimle må bygges snarest!

Både skolene, idrettslaget og andre brukere av Gimle fortjener dette!

NAMDALSAVISA

Tilstanden til storstua i Overhalla, Gimle, er dessverre helt uakseptabel. Kommunestyret vedtok i desember, under behandling av økonomiplanen for 2019-2022, at det tas sikte på å bygge eller rehabilitere Gimle i 2022. Arbeiderpartiet fremmet eget forslag om å framskynde dette til 2020, men fikk ingen andre partier med oss på dette.

Innen sommerferien 2019 vil kommunestyret bli forelagt et forslag om hvilket alternativ som skal velges for «Nye Gimle»:

  • Nybygg
  • Rehabilitering av hele Gimle
  • Kombinasjon nybygg/rehabilitering

Det gjennomføres en tilstandsvurdering av eksisterende bygg, og forhåpentlig kan kommunestyret i Overhalla innen sommerferien ta stilling til hvilket alternativ som skal velges, og sette en ramme for byggekostnad.

I stedet for å vente til 2022, ønsker Overhalla Arbeiderparti at det gjennomføres et forprosjekt snarest, og gjøres klart for anbud og byggeprosess når dette foreligger.

Utsettelsen til 2022 er overfor kommunestyret begrunnet med at kommunen ikke har kapasitet til flere, helsesentertomta, trinn 1. Og snart kommer også Hunn skole. Her er intensjonen at det skal velges løsning og gjøres utbyggingsvedtak i første halvår i år – med sikte på forprosjekt og anbud slik at byggestart kan iverksettes våren 2020. Dette er også nødvendige tiltak, som vi ikke har noen ønsker om å forsinke – heller tvert imot.

Både skolene, idrettslaget og andre brukere av Gimle fortjener dette!

Ved bygging av ny skole på Hunn, må det også gjøres vurdering av idrettsbygg. Dette må samordnes med Gimle, slik at behovene dekkes begge steder og slik at byggene utfyller hverandre.

Overhalla Ap vil følge opp framdrift og gjennomføring i prosjektene og gjøre vårt for å framskynde Gimle. Både skolene, idrettslaget og andre brukere av Gimle fortjener dette!

Disse byggeprosjektene vil også være en god mulighet for å tilføre kommunens næringsliv betydelige oppdrag i åra framover, trygge arbeidsplasser og i tillegg kunne gi flere lærlingplasser.