Laksevegen hit og dit

NA-leder

Faksimile fra NA tidligere i uka. 

«Fv 769 vil uansett være et blindspor»

NAMDALSAVISA

Venstre har lansert forslaget om å ta en fergefri forbindelse langs fylkesveg 769, til erstatning for sambandet Hofles-Lund, inn i utredninga av det såkalte Lakseveg Nord-prosjektet. Namdal regionråd har samlet seg om å prioritere strekninga Gartland-Flerengstrand, for å sikre raskest og tryggest mulig transport av laks fra Ytre Namdal til E6, og derfra ut til kontinentet.


Venstre vil inkludere fylkesveg 769 i «Lakseveg nord»

Fergefri forbindelse

Venstre mener fergefri fjordkryssing av Follafjorden og ny kystveg mellom Namsos og Nærøysund bør utredes som en del av «Lakseveg nord».

 

Regionrådet har samtidig åpnet for at det kan vurderes andre delprosjekt inn i dette. Også fylkesvegene nordover til Gutvik og Holm kan bli en del av prosjektet.

Forslaget om fergefri forbindelse mellom Lund og Skaga er ikke nytt, og det er i seg selv spenstig nok. Men å skulle lansere dette nå som en del av laksevegen, blir å prioritere feil. For første gang har kommuner og næringsliv i hele Namdalen klart å samle seg om ett prioritert vegprosjekt. Signalene fra fylket og Statens vegvesen er at nettopp det er måten å få gjennomslag på.

Det å skulle inkludere fergefri forbindelse som et delprosjekt, vil bli langt mer kostbart enn selve laksevegen. I tillegg vil det ikke dekke behovet – som er laksetransport. Økninga i transport av laks vil måtte skje både til havs og til lands, men Fv 769 vil uansett være et blindspor når det kommer til transport av laks. Det å skulle utrede et delprosjekt som ikke fyller behovet, og i tillegg er dyrere enn hovedprosjektet, virker fånyttes, og vil i beste fall bare forsinke laksevegen.

Selvfølgelig er det behov for å gjøre noe med Fv 769. Det å kunne knytte nye Namsos og Nærøysund tettere sammen som en arbeidsregion blir viktig. Men da bør bru til Jøa og utbedring av det eksisterende sambandet stå øverst på prioriteringslista.

Fv 769 er starten på Kystriksvegen, og en av de vakreste turistvegene i verden. Det å legge den i tunnel under Follafjorden øke tungtrafikken vil ikke bidra positivt til turistnæringa – tvert imot. Det at Venstre har trukket vegen som en svart strek over Buøya, der det er skapt en turistsatsing i verdensklasse, vitner om liten forståelse for den verdien, og Venstres egne miljøambisjoner.


Signerer opprop for laksevegen

Næringslivet reagerer sterkt på Venstres utspill om å skape fergefriforbindelse og inkludere fylkesveg 769 i Lakseveg nord.

 

– Håper regionrådet ser bort fra dette

Rune Arstein (H) synes ikke noe om det han kaller en omkamp fra Venstres side.