Lokal uenighet rundt Namsosbanens framtid

Det er ulikt syn på om Namsosbanen skal legges ned eller om det skal gjennomføres ei konsekvensutredning før jernbanelinjas framtid avgjøres.

ULIKT SYN: Det kommer fram ulike syn på Namsosbanens framtid i den pågående høringsrunden. Bildet er fra Skogmo hvor det lokale næringslivet ønsker at banen legges ned for å frigjøre areal på industriområdet.  Foto: Bjørn Tore Ness

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Konsernledelsen i Bane Nor har vedtatt å starte en prosess for å vurdere nedlegging av Namsosbanen. I høringsbrevet som er sendt berørte kommuner og fylkeskommunen, pekes det på at strekninga er i svært dårlig forfatning og at det anses som uaktuelt å ta den i bruk igjen.