Fylling ved Svaberget

NAMDALSAVISA

NÆRØY: Svaberget Smolt AS har søkt Nærøy kommune om dispensasjon fra reguleringsplanen for Svaberget industriområde. Det søkes om oppfylling innenfor området avsatt til LNF (Landbruks-, natur- og friluftsområde).