FV 17 – bomplassering – kost/nytteprinsippet

Leserinnlegg
NAMDALSAVISA

Godt å lese at tidligere fylkesråd for samferdsel Tor Erik Jensen er så tydelig på hva fylkestinget mente og hva som ligger i setningen «det legges også til grunn at interntrafikk i Namdalseid ikke skal betale for bompenger i bomsnittet i Sprova.», noe som var både intensjonen og meningen med vedtaket ifølge Jensen.

Vi er mange som er av samme oppfatning. Jeg stiller også spørsmål om hvorfor en skal plassere en bomstasjon 3 km før en kommer til det veianlegget en betaler bompenger for i Sprova. Kjører jeg til og fra Trondheim er alle bomstasjoner jeg passerer plassert etter at jeg har kjørt på ny veitrase som finansieres med bompenger.

Jeg kjører eksempelvis gjennom Helltunnelen før jeg får første bomstasjon. Fra Trondheim er jeg godt inne i nytraseen før første bomstasjon på E6 nord for Ranheim. Rett og rimelig det, for da har jeg nytte av å bruke denne veien og skal da naturlig betale for bruken.

Prosjektleder Jo Bengt Brønstad sier at plasseringen av bomstasjon på Aunmyra gjøres av praktiske årsaker. Jeg vil anbefale ansvarlige i prosjektet til å se på hva lovverket for innkreving av bompenger sier.

Det har i flere Stortingsmeldinger vært fokus på dette med kost/nytte, hvor betydningen av nytteprisnippet er understreket. Når en tar utgangspunkt i veileder for bompengeprosjekter som beskriver prosedyrer for utredning og behandling av bompengeprosjekter, Håndbok V718 så er det et viktig prinsipp i kapittel 1.1.2 Hjemmelsgrunn, «Hjemmel for innkreving og bruk av bompenger er gitt i veglovens § 27» hvor det bl.a. står:

«Ut fra forarbeidene til loven må § 27 oppfattes slik at de som avkreves bomavgift skal ha nytte av tiltaket som finansieres.»

Videre heter det:

«Kravet til sammenheng mellom nytte og betaling er et viktig prinsipp som skal ligge til grunn for bompengeinnkrevingen. Det innebærer at de som betaler bompenger skal ha nytte av prosjektet bompengene finansierer. Likeledes må de som har nytte av prosjektet være med å betale.»


Reagerer på plassering av bom på Fv. 17 i Sprova

Kjører kun på gammelvegen – må likevel punge ut for ny veg

Når nye Fv. 17 mellom Dyrstad og Malm er nedbetalt, har Camilla Fellmann Kristiansen punget ut 336.960 kroner for en veg hun ikke kjører på.

 

Camilla Kristiansen, som bor i Almlia i Namdalseid kommune, se TA 4.april, har ikke nytte av det prosjektet bompengene finansierer, hverken ved kjøring til og fra jobb ved Namdalseid skole eller ved deltakelse ved fritidsaktiviteter i Namdalseid.

Når hun ikke har nytte av det prosjektet bompengene skal finansiere så skal hun, ut fra definisjonen av kost/nytteprinsippet som beskrevet i § 27, da heller selvfølgelig ikke betale bompenger.

Det oppleves litt rart at kjører du strekningen Almlia - Namdalseid må betale 39 kroner for å finansiere et bompengeprosjekt en ikke har nytte av, og som ligger flere kilometer unna, mens kjører du Almlia – Steinkjer så betales det «bare» 24 kroner på Dyrstad, og det etter å har kjørt hele den nye veistrekningen på FV- 17 fra Sprova til Dyrstad. Dette må jo oppfattes å være det motsatte av det som ligger til grunn for definisjon av kost/nytte-prinsippet.

Jeg venter i spenning på fortsettelsen, men det er jo lov å bruke sunn fornuft også i dette bompengeprosjektet.