Meninger

Havvindmøller: Pilotprosjekt egnet utenfor Trøndelag

UTNYTT HAVVINDEN: Pål Sæther Eiden (H) ønsker at Trøndelag fylkeskommune skal være i førersetet for å satse på vindermøller til havs. 

NAMDALSAVISA

Skal verden nå togradersmålet må det en storstilt utbygging av fornybar energi til. Norge og Trøndelag har spesielle forutsetninger til å bidra til omstillingen i energimarkedet som er nødvendig for å nå dette målet. Trøndelag bør derfor sette seg i førersetet og gå foran i utviklingen av havvind i Norge.

Klimastreiken har ytterligere økt fokuset på behovet for det grønne skiftet, men det er behov for å gå fra slagord til konkret handling. Bygging av en havvindpark utenfor Trøndelag kan være et av våre bidrag.

Utbyggingen av vindmøller på land har vært en viktig del av klimainnsatsen, men ikke minst i Trøndelag er det bygd ut og blir det bygd ut så mange vindmøller på land at tiden er inne for å finne nye alternativer som ikke gir de samme inngrepene i naturen. Utbygging av vindmøller på land er fortsatt riktig i noen tilfeller, men vi kan være mer kritiske til konsekvensene hvis vi har alternativer.

Norske selskaper har ved hjelp av erfaringene fra offshoreindustrien særlige forutsetninger for å utvikle og bygge havvindmøller, både bunnfaste og flytende. Men fordi myndighetene ikke har tilbudt gode nok rammebetingelser har selskaper som Equinor og Statkraft så langt konsentrert innsatsen på utbygging i andre land. Et mindre havvindanlegg på Tampen skal imidlertid gi ren strømforsyning til Gullfaks og Snorrefeltene.

Kostnadene for utbygging av havvind er redusert med 60–70 prosent de siste 10 årene og Equinor antar at havvind kan være konkurransedyktig uten subsidier i 2030.

For å utvikle teknologien videre og redusere kostnadene må det legges til rette for utbygging av havvind også i Norge ved at rammebetingelsene bedres fra statens side på samme måte som grønne sertifikater tidligere har bidratt til utvikling av landbasert vindkraft.

Trøndelag fylke bør ta initiativ til at det neste havvindprosjektet etableres utenfor Trøndelag:

• Trøndelag har underskudd på kraft og har derfor i perioder opplevd høyere kraftpriser enn andre deler av landet. Ved å bli mer selvforsynt blir behovet for å transportere strøm fra andre deler av landet mindre.

• Trondheim har landets sterkeste fagmiljø innen fornybar energi, og ikke minst innen havvind.

• Vi har en voksende leverandørindustri som kan dra nytte av og bidra. Ikke minst kan dette gi mange distriktsarbeidsplasser. Sterke industriklynger som finner bla i Verdal og Fosen er eksempler på slik industri.

• Frem mot 2050 kan vindkraft og spesielt havvind bli viktigere enn vannkraft og legge til rette for enorme eksportinntekter og tusener av arbeidsplasser.

• Trøndelag fylke er en regional utviklingsaktør og bør være et foregangsfylke i det grønne skiftet.

For noen år siden ble Frøyabanken (flytende havvind) og Ytre Vikna (Bunnfast havvind) utpekt som mulige plasseringer for havvindparker på Trøndelagskysten. Det er viktig at fylkeskommunen dokumenterer mulighetene og tar et initiativ overfor regjeringen for å fremme mulighetene for et havvindprosjekt utenfor Trøndelag så snart som mulig.

Trøndelag fylkeskommune skal være en regional aktør. Havvind er et tiltak som krever regional tenking og fylkeskommunen bør ta er rolle og være aktiv i disse spørsmålene.