Meninger

Motvind i urørt natur

NAMDALSAVISA

Visst blåser det i Namdalen! Og vi lover motvind for vindkraftindustri i urørt natur!

Mye vind, få folk og færre tamrein enn i Finnmark er blant Namdalens fortrinn i NVEs forslag til nasjonal ramme for vindkraft. Den urørte fjellnaturen i Namdalen er ett av landets mest egnede områder for utbygging av ny vindkraftindustri og vil bli prioritert.

Vindkraftpotensialet er stort og det prioriterte området er enormt, det aller største i sitt slag. Det strekker seg fra Beitstad og Snåsa i sør, til Skorstad og Abelvær i vest, til Nord-Gutvik og Tosbotn i nord og til Majavatn og Gressåmoen i øst. Og dette er ikke nok. Fire konsesjoner til vindkraftindustri er allerede gitt i Namdalen, tre av dem utenfor det enorme prioriterte området. Ett ligger på Ytre Vikna, og to skal bygges i verdifull fjellnatur i Flatanger og Namdalseid. I tillegg utredes to store anlegg i fjellene i Indre Namdal.

Hvorvidt planene i Indre Namdal skal legges bort eller ikke er uavklart. Avklart er det imidlertid at det kan søkes om nye industrianlegg for vindkraft også utenfor det prioriterte området. Her vil det bare være vanskeligere å få konsesjon, antar NVE.

Vi har lenge etterlyst en type nasjonal ramme for vindkraft som NVE nå ha lagt fram. Sammen med bakenforliggende rapporter gir rammen trolig en bedre overordnet faglig status enn noen gang tidligere. Dette burde umiddelbart ha stoppet utredninger og utbygginger av vindkraftindustri i urørt natur utenfor det prioriterte området.

Vi er svært uenige i vektleggingen av de ulike interessene som er lagt fram i den nasjonale rammen. Urørt natur gis ingen verdi, det er det ene. Det andre er at den nasjonale rammen bare omhandler landbasert vindkraft. Havbasert vindkraft var dessverre ikke en del av NVEs mandat og er ikke nevnt. I den videre diskusjonen må også andre gode alternative fornybare energikilder som sol, varme og ikke minst energiøkonomisering med.

Namdalen har et stort potensial for videreutvikling av både reindrift, utmarksbeite og andre naturbaserte næringer knyttet til friluftsliv, naturopplevelser og høsting fra naturen. Vi kan ikke la vindkraftindustrien gi Namdalen varige sår, skade det biologiske mangfoldet og ødelegge våre livsmuligheter. Selv om vi er få!