Fergefri Fv769 og/eller Fv770 – Laksevegen nord

NAMDALSAVISA

Lund grendelag arbeider for å få utbedret Fv769 på strekningene Briksillan – Salsnes og Smines – Lund samt bedre fergeforbindelse over Folla (Lund – Hofles).

Samtidig legger Venstre og KrF fram tanker om en fergefri forbindelse over Folla. Vi føler oss beæret over forslaget om en Fv769 uten ferge, dette viser at flere ser betydningen av en god Fv769.

Men, vi mener det blir feil å sette opp Fv769 og Fv770 (Laksevegen nord) mot hverandre som konkurrenter. Det kan føre til at begge prosjektene heftes og settes ut i tid.

Utbedring av vegstandarden mellom Briksillan og Lund vil sannsynligvis koste bare en liten brøkdel ifht Laksevegen nord og bør gjennomføres helst uavhengig av denne. Vi tenker her på bruk av vedlikeholds- og/eller trafikksikkerhetsmidler, eller som en del av et større prosjekt der også Fv770 er med.

Det vil bli en del forandringer i kommunestrukturen i området fra og med 2020. Nye Namsos kommune vil bestå av nåværende Fosnes, Namdalseid og Namsos kommuner og Lund krets fra Nærøy kommune. Kommunene Vikna og Nærøy blir også slått sammen til Nærøysund kommune. Ytre Namdal vil bli et kraftsenter innenfor havbruksnæringen og lokal verdiskaping blir stor på kysten. Nærøysund kommune samt Bindal og Leka kommuner vil ha et samlet innbyggertall på ca. 11.500, mens Nye Namsos kommune vil ha ca. 15.000 innbyggere. Det blir dermed svært viktig med en funksjonell samferdselsåre som knytter disse områdene sammen. 1000 nye arbeidsplasser i Nærøysund kommune, som man arbeider for at det skal bli, vil kreve en stabil og rask forbindelse mellom regionene for både pendlere og godstrafikk.

Samtidig er det også viktig at Namsos kommune har en god intern forbindelse gjennom hele kommunen (fra Lund til Sprova).

Når elevene fra Lund og Salsnes skal begynne på Sørenget skole kreves det en sikker skoleveg, noe som i seg selv er et sterkt argument for å utbedre vegstandarden på Fv769.

Fergesambandene Lund – Hofles og Hofles – Geisnes bør et vår mening betjenes av to ferger, da løser man samtidig reservefergeproblematikken.

Utbygging/renovering av Fv770 vil trolig medføre økt trafikk på Fv769 under anleggsperioden og det er i så fall svært viktig at Fv769 inkl fergesambandet Lund – Hofles oppgraderes til å tåle denne trafikkøkningen.

Når Fv769 er ferdig utbygd mellom Namsos og Lund og fergesambandet er styrket, vil man se om trafikken når en slik størrelse at det kan være lønnsomt å gå videre med prosjektet. Det kan ev danne grunnlaget for å vurdere en fergefri forbindelse over Folla.

Vi mener derfor at man på det nåværende tidspunkt bør legge tanken om en fergefri forbindelse død og ev ta den fram igjen dersom trafikkmengden om noen tiår skulle tilsi det.


For Lund grendelag:

Harald Grøtting, styreleder                   

Svein Storø, styremedlem 

Bjørnar Smines, styremedlem