Holstad og Hellesø i åpent brev til styret i Nord:

Men om så studieplasser «bare» flyttes, er det så nøye da? Ja, det er det.

NAMDALSAVISA

Når det nå nærmer seg at dere skal bestemme hvordan Nord universitet sin framtidige studiestedsstruktur skal se ut, og dere skal ta stilling til et, for Namdalens utvikling, dystert forslag, ønsker vi å løfte noen problemstillinger vi håper dere vil ta med inn i debatten i styrerommet:

Det er ikke bare distriktskommunene som opplever sykepleier-, helsearbeider- eller vernepleier-mangel i dag. Det gjør de fleste kommunene i Nord universitet sitt nedslagsfelt – så vel som i resten av landet. Bare av den grunn alene – framstår det lettere absurd at vi er i en situasjon der Nord universitet er pålagt å vurdere å legge ned campus.

Det er riktig nok ikke snakk om å skjære ned på antallet studieplasser. Det skulle for øvrig bare mangle, all den tid at Norge i 2040 trenger dobbelt så mange sykepleiere som vi gjorde i 2010. Samlet sett er ikke utdannings-Norge i nærheten av å rigge seg for den behovsveksten alle vet kommer på helsefagområdene.

Nord universitet kan selvsagt ikke ta ansvar for hele utdannings-Norge. De må svare for egne utdanningstilbud, forskning og budsjetter. Med oppsiktsvekkende lave rammer sammenlignet med f.eks. Universitetet i Tromsø, er ikke det noen enkel jobb. Imens sitter regjeringen helt stille – og lar vurderingen av om det skal legges ned eller flyttes på studieplasser ene og alene være styrets valg.

Men om så studieplasser «bare» flyttes, er det så nøye da? Ja, det er det. Ganske enkelt fordi en stor del av studentene blir værende for å jobbe i området der de har studert. Og når hele landet allerede trenger flere helseutdannede enn de klarer å få tak i – og behovet er ventet å øke raskt og mye, da er det i alle fall en god løsning på det: Det må være studiesteder mange steder over hele landet. Og det burde være selvsagt at det som et minstekrav skal være helsefagutdanning der det er sykehus.

Campus Namdal er i dag Nord universitets mest komplette helsecampus. Det er kun her universitetet tilbyr vernepleierutdanning og farmasiutdanning. I tillegg tilbys det sykepleierutdanning og paramedisinutdanning. De siste årene har søkertallene til studieplassene på Nord universitet i Namsos vært gode. Og til NOKUTs krav er det verdt å merke seg at campuset i Namdalen har hatt en kraftig økning i antallet publikasjoner, avlagte PhD-er samtidig som antallet førsteamanuensiser og antallet ansatte i professorløp har steget kraftig.

Det gjelder for øvrig ikke bare i Namsos. Nord universitet er på god veg til å levere på NOKUTs krav. Om de får fortsette som de stevner i dag.

For Namdalen, så vel som alle andre distriktsregioner i landet, er det avgjørende å ha tilstedeværende universiteter. Ikke minst for å møte stadig høyere krav til livslang læring i et stadig raskere omskiftelig yrkesliv. Her er det ikke overensstemmelse mellom bestillingen fra regjeringen til universitetene og det framtidige behovet for videre- og etterutdanning. Distrikts-Norge trenger et tilstedeværende universitet – som er tett på det regionale næringslivet og tett på det offentlige.

Det er relevant utvikling det er behov for å tenke, ikke begrensning på campuser.

I Namdalen står kommunene sammen om støtten til Nord universitet med campus i Namsos, som en viktig bidragsyter for rekruttering av relevant og nødvendig kompetanse til kommunene, som samarbeidspartner for forskning, utvikling og innovasjon – og som en svært viktig bidragsyter for kompetanse i regionen. Kommunene er innstilt på å forplikte seg til samhandling og partnerskap med universitetet, og å yte aktiv støtte for forskningsarenaer og enda bedre utdannings- og praksisløp.

Namdalskommunene ønsker å trekke fram følgende hovedmomenter som mulig potensial for videreutvikling:

  • Samhandling gjennom pilotprosjektet “En helhetlig helsetjeneste”.
  • Laboratorium Namdalen: Lage en strategi og arena for utvikling av helsetjenestene i samarbeid mellom kommuner, forskning og utvikling/universitet, teknologimiljø, spesialisthelsetjenesten og andre offentlige aktører.
  • Bedre praksisforløp og samarbeid mellom kommunene og universitetet.
  • Styrke veiledning som fag og profesjon.
  • Kompetanseprogram for videreutdanning for ansatte i kommunene.
  • Utvikling av videreutdanninger og spesialisering med kommuneperspektiv.
  • Skoledreven helseavdeling på campus/i kommunen med tverrfaglig, helsefremmende og forebyggende perspektiv, som tilbyr praksis for de ulike fagene, både for videregående elever og studenter.
  • Samarbeid om kombinerte stillinger, og styrke kommunenes forskningskompetanse.
  • Utvikle frivilligheten og brukerrepresentasjonen – kultur og helse.
  • Mulighet for flere fakulteters tilstedeværelse gjennom bl.a. de blå utdanningene som er et stort potensial i Namdalen

De nasjonale føringene gjennom flere sentrale utredninger knyttet til utdanning og kompetanse legger til grunn at høyere utdanning bør bli mer praksisorientert, og vektlegge tverrfaglig forskning og utvikling. Det handler om å få til Nord universitet som en kombinasjon av et akademisk universitet, et profesjonsuniversitet og et regionalt kunnskapssenter for FoU-basert høyere utdanning. Noe som også gir muligheter til å utvikle et universitet som er tilpasset næringslivets og de ulike regionene i Nord universitets nedslagsfelt sine behov for kunnskap og utdanninger.

Nord universitet har tre satsingsområder: Blå og grønn vekst, Innovasjon og entreprenørskap, Helse, velferd og oppvekst. Profilområdene bekrefter universitetets rolle som en betydelig leverandør av forskning, profesjonsutdanning og etter- og videreutdanning – og som svært viktig for regionen.

Ovennevnte punkter er alle argumenter for en desentralisert studiestruktur, og hvorfor det er viktig med et universitets-campus også i Namsos. De danner også grunnlaget for å si noe om en mulig videreutvikling av Nord universitet i Namsos, i samarbeid med kommunene, sykehuset Namsos og andre aktører.

I Namdalen er 14 kommuner klare til å ta vår del av ansvaret for å utvikle universitetet. Vi er gjerne med på å diskutere de ovenfornevnte scenariene – eller andre scenarier som kan realiseres både med dagens campus eller i et ev. nytt campus Namdalen. Dette vil åpenbart kunne gi flere interessante arenaer og tema for forskning. De kan samtidig bidra til å styrke universitetets rolle i regionen, være med på å videreutvikle utdanningsløpene og trygge sykehuset Namsos sin eksistens.

Vi kommer til å sende et mer utfyllende skriv om dette per e-post til styremedlemmene. Men kjære styre – studiestedsstruktursaken dere nå har til behandling impliserer langt større spørsmål enn Nord universitets utvikling. Det handler om utviklingspotensialet for mange distriktsregioner i Nord universitet sitt nedslagsfelt. Tenk utvikling og ikke avvikling – og i Namdalen er en samlet region klare til å utvikle et allerede godt samarbeid ytterligere.