Spørsmål og svar om framtidig studiestruktur

NAMDALSAVISA

Når skjer det endring ved studiestedene?

Etter at det er gjennomført høring i denne saken vil styret gjøre vedtak om studiestedstruktur i juni 2019. Det utarbeides deretter en detaljert gjennomføringsplan for å realisere beslutninga. Tiltak planlegges i hovedsak gjennomført fram til sommeren 2022, da de studenter som opptas høsten 2019 skal ha fullført sine studier på de berørte studiestedene.

Hva skjer med de ansattes arbeidsforhold ved Nord Universitet?

Ansatte skal sikres forutsigbare og trygge prosesser under omstillingen. Det er utarbeidet en omstillingshåndbok i samarbeid med tillitsvalgte som vil danne grunnlag for omstillingsarbeidet. Rammer og vilkår for omstillingsarbeidet vil framgå av en eller flere omstillingsavtaler, alt etter hvor omfattende omstillinga av studiestedsstrukturen blir på de enkelte stedene. Omstillingsavtaler og innhold i disse vil bli drøftet med tillitsvalgte. Når ansatte blir berørt av endringer som følge av samordning, flytting eller avvikling av virksomhet er utgangspunktet at ansatte skal kunne få tilbud om annen stilling ved Nord universitet. Hvilke ordninger som vil gjelde for flytting og eventuelle andre tiltak vil framgå av omstillingsavtalene knyttet til hver enkelt endringsprosess.

Hva er galt med små forskningsmiljø?

Nord universitet skal levere forskning av høy kvalitet og utdanne kandidater til regionen. Det er universitetets samfunnsoppdrag. For å lykkes med å utvikle et sterkt universitet for framtiden er det nødvendig å samle forskning og undervisning i sterkere og stabile fagmiljøer, og sørge for mer effektiv bruk av infrastrukturen. Dette vil gi økonomisk handlingsrom og gjøre det mulig med nødvendig strategisk utvikling.

Får studentene fullføre utdanninga de er i gang med?

Studenter som har påbegynt studier vil normalt få anledning til å fullføre studiene der hvor de er tatt opp. Samlingsbaserte studier kan bli flyttet til annen lokasjon i dialog med studentene. Studenter som tas opp høsten 2019 vil normalt starte studiene der hvor de er tatt opp, og gis anledning til å fullføre studiene samme sted innenfor normert tid. Samlingsbaserte studier kan bli flyttet til annen lokasjon i dialog med studentene. Opptak fra høsten 2020 vil som utgangspunkt bli tilpasset endret studiestedsstruktur.

Hvordan påvirker dette opptaket høsten 2019?

Opptaket til høsten 2019 vil foregå som normalt.

Risikerer studentene å måtte bytte studiested i løpet av studietida?

De som har opptak til et campusbasert studium vil få fullføre sin utdanning på studiestedet, innenfor normert tid. For de samlingsbaserte studiene vil samlinger kunne flyttes

Hva skjer med den som har søkt opptak til et studium som er foreslått lagt ned?

Opptaket 2019 gjennomføres som planlagt, men studier kan som vanlig bli trukket dersom søkertallene er lave eller andre forhold skulle tilsi dette.

Vil det bli tatt opp nye studenter til alle utlyste studier til det kommende studieåret?

Opptaket 2019 gjennomføres som planlagt, men studier kan som vanlig bli trukket dersom søkertallene er lave eller andre forhold skulle tilsi dette.

Kan dere garantere studenter vitnemål?

Ja, alle studenter er sikret å få gjennomført sitt studieløp slik at de får vitnemål.

Når vedtas ny struktur?

Endelig vedtak fattes av styret på styremøte 26. juni 2019.

Er det fare for at også flere studiesteder blir lagt ned etter hvert?

Det foreligger ingen forslag om å legge ned flere studiesteder.

Hvordan påvirkes studentene av studiestedsstrukturen?

På sikt vil studentenes valg av studiested bli avhengig av hvor Nord universitet tilbyr studiene. Studenter under utdanning vil fullføre sine studier hvor de er tatt opp.

Hvem bestemmer den endelige studiestedsstrukturen?

Det er universitetsstyret.

Hva skjer dersom et studiested legges ned?

Dersom aktiviteten ved et studiested endres, så vil alle studenter få fullført studiene de har begynt på. Det gjelder også studenter som starter på studier høsten 2019.

Hva skjer med praksisplasser og hvordan skal praksisplasser organiseres i framtida?

Det vil bli sikret praksisplasser i forholdet til behovet.

Kilde: Nord Universitet