Legg helsefag til Namsos

NA MENER

Nord universitet   Foto: Bjørn Tore Ness

«Det blir interessant å se om styret står ved den ambisjonen»

NAMDALSAVISA

Rapporten og forslaget om ny studiestruktur ved Nord universitet har skapt sterke reaksjoner og stort engasjement, naturlig nok. Det er et dramatisk forslag, som vil medføre store endringer for de campusene som foreslås nedlagt. Spesielt gjelder det Namsos, som er det studiestedet som vil bli hardest rammet.

Grunnlaget for rapporten er mandatet fra styret om å se på studiestrukturen, og universitetets egen strategiplan for 2020. Der er hovedmålet å øke omfanget og kvaliteten på forskninga. Til det må de skaffe seg økonomisk handlingsrom, gjennom effektiv bruk av ressursene.

Men selv om en skulle velge å legge premissene for rapporten til grunn, det at fagmiljøene må styrkes og bli mer «robuste», og se bort ifra at universitetet har et samfunnsansvar utover å lage flest mulig doktorgrader per krone, så halter logikken i rapporten.

Ser en helsefagene under ett, er det største fagmiljøet på sykepleie, vernepleie og farmasi i Namsos – totalt 41 årsverk ifølge rapporten. I Bodø er det 36, Levanger har 39. Andelen av såkalte førstekompetente årsverk er også størst i Namsos, med 56 prosent. På toppkompetente årsverk ligger Namsos klart

lavest, mens det er flest professorer i Bodø. Det er ikke unaturlig, med den tross alt korte tiden universitetet har eksistert i Namsos, og bakgrunnen som fagutdanning.

Hvis det virkelig var det å styrke fagmiljøet som var behovet til Nord universitet, skulle en tro at det da var bedre å samle helsefagutdanninga i Namsos – enn å legge ned der det største miljøet er – og spre det på Bodø og Levanger.

I tillegg kommer at Namsos har de klart laveste driftskostnadene i form av husleie – et resultat av at Namsos kommune har vært aktiv som huseier og lagt til rette for høgskolen og seinere Nord Universitet.

Namsos har utfordringer med høyt frafall, og det rapporten hevder er lavere attraktivitet og færre kvalifiserte søkere per plass enn Bodø og Levanger. Men svaret på den utfordringa er jo nettopp å styrke miljøet i Namsos, slik styreleder og nå nestleder Bjørg Tørresdal lovte i NA i 2015, da fusjonen var vedtatt. Det blir interessant å se om styret står ved den ambisjonen.