Dette er vedtaket som ble gjort av styret i Nord universitet

Dette vedtaket ble gjort av styret i Nord universitet på styremøtet på Stjørdal 30. april.
NAMDALSAVISA

Styret ber om en grundig analyse av behovet for å utdanne kandidater til offentlig sektor og arbeidsliv i og for de ulike regionene. Konsekvenser som endringer i studiestedsstruktur kan få for andre deler av arbeids- og samfunnsliv, må belyses og vurderes. Studentboliger må tas med i dette.

Styret ber om et grunnlag og en konsekvensutredning for kostnader til infrastruktur (lokaler, herunder spesialrom og transport) foreslåtte endringer vil gi.

Styret viser videre til punkt 5.5 i utredningen: Fagmiljø hvor strategi og lokalisering bør utredes nærmere.

Styret ber om ytterligere analyse og vurdering på følgende punkt:

1. Hvordan kan Nord universitet utvikle et sterkere fagmiljø og utdanning innen farmasi

Farmasi er et av de fagmiljøene som i dag er lokalisert på Namsos. Styret ber om at utredningen som er foreslått i tillegg til å vurdere etablering i tilknytning til det øvrige helsevitenskapelige miljøet i Levanger eller «Blått bygg» i Bodø også utreder og vurderer forutsetningene for å utvikle et sterkere miljø enn i dag på Namsos.

Styret ber generelt om å få en grundigere analyse enn det som ligger i utredningen om hvorvidt det er mulig å få til et tettere samarbeid mellom de fagmiljøer som i dag er lokalisert på Namsos: sykepleie, vernepleie, paramedisin og farmasi, og hvilke faglige synerger det eventuelt kan ha for et sterkere tverrfaglig helsevitenskapelig miljø på Namsos, både for forskning og utdanning.

Sykepleierutdanning
Det er foreslått å legge til rette for distribuert utdanning i sykepleie i Namsos, som tilbys etter behov. Det er i dag 100 studieplasser i sykepleie i Namsos, der sannsynligvis en del av studentene er fra Namdalen. I den videre analysen bør det analyseres hva som skal til for eventuelt å ha et permanent tilbud innen sykepleieutdanning i Namsos.

Styret ber om at disse analysene og vurderingene foreligger til styremøtet 26. juni.

En generell analyse av forholdet mellom antallet studieplasser totalt og på hvert studiested bør senere inngå som et grunnlag for vedtak om studieporteføljen.

2. Hvordan kan Nord universitet utvikle et sterkere fagmiljø og utdanning innen økonomifagene i Trøndelag?

Styret ber om at rektor lager et mandat og en tidsplan for utredning av lokalisering av økonomifagmiljøet i Trøndelag til møtet den 26. juni. Mandatet bør inkludere en vurdering av hvordan økonomifaget kan videreutvikles for å være mest mulig relevant for vår profil og våre strategier ved et tverrfaglige samarbeide om bioøkonomi på Steinkjer, sammen med ledelsesfagene på Levanger eller som økonomiutdanning på Stjørdal. Om mulig, bør utredningen også vurdere økonomifagenes relevans for profesjonsfagene.

Utredningsgruppen bør inkludere nasjonale og internasjonale eksperter. Utredningen bør være ferdigstilt i løpet av november 2019.