Slik definerer rektor de tre ulike nivåene på studiestedene

I rapporten som universitetsrektoren har lagt fram, legges det opp til tre ulike nivåer på utdanningen i Nord universitet. Namsos foreslår hun skal være et utdanningssted - mens styret nå har pålagt henne å utrede om Namsos kan bli et hakk høyere - som studiested. I dag er Namsos definert som en campus. I innledningen til rapporten slås det også fast at et studiested skal ha minst ett sterkt forskningsmiljø.
NAMDALSAVISA

«Campus»: En «campus» kan beskrives som et studiested for tilstedeværende heltidsstudenter. På campus er det en gjenkjennbar universitetskultur med robuste fagmiljøer innen forskning og utdanning, og med flere fakultet representert. Som hovedregel skal fagmiljøene som bidrar til ph.d.-ene være lokalisert til campusene. En campus kjennetegnes også ved at det er lagt til rette med universitetsbibliotek og andre vesentlige administrative støttefunksjoner for ansatte og studenter. På en campus vil Studentsamskipnaden tilby ulike studentvelferdstilbud som studenthybler, rådgivningstjeneste og kantine.

«Studiesteder»: Med studiested menes en lokasjon (utenfor campus) for tilstedeværende heltidsstudenter, hvor ett eller flere fagmiljøer er lokalisert av særlige grunner. Fulltids studietilbud på bachelor- og masternivå skal i hovedsak bare tilbys i tilknytning til fagmiljøene på campus og studiesteder. Et studiested vil ha nødvendige støttefunksjoner for faglige ansatte og for studentenes faglige arbeid. Utbyggingen av støttefunksjoner og velferdsordninger for studentene vil være avhengig av om campus er innenfor samme bo- og arbeidsmarked.

«Utdanningssteder»: Dette er steder hvor Nord universitet skal tilby samlingsbaserte og nettstøttede grunnutdanninger. Slik skal Nord ivareta sitt ansvar for å tilføre hele regionen godt kvalifiserte kandidater. Tilbudet skal være en fleksibel og distribuert utdanning med høy kvalitet, til de som av ulike årsaker har behov for å gjennomføre utdanningen nærmere hjemmet.

Kilde: Rapport, ny studiestruktur Nord Universitet - april 2019.