Tirsdag fra klokka 8.30:

Vi fulgte styremøtet i Nord universitet direkte

Styret i Nord universitet vedtok på møtet på Værnes at det må legges fram en analyse av hvordan helsefagmiljøet i Namsos kan bevares og styrkes - og hvordan det kan opprettholdes en permanent sykepleieutdanning. Se hele møtet og spol tilbake for å se debatten i videolinken.

Nestleder i styret, Bjørg Tørresdal, hadde "gysla" lyst til å diskutere detaljene i studiestruktur i møtet på Værnes, men nøyde seg med å hviske noen ord i øret på styreleder Vigdis Moe Skarstein.   Foto: PÅL MORTEN SKARET

NAMDALSAVISA

VÆRNES: Et forslag om å analysere nærmere konsekvensene for arbeidsliv og samfunnsliv ble enstemmig vedtatt. I vedtaket står det også at det skal utredes og analyseres nærmere hvordan det helsefaglige og vitenskapelige miljøet i Namsos kan styrkes ved å legge farmasiutdanning til Namsos, sammen med de andre helsefaglige utdanningene.

Styret foreslår også at det må sees på om det kan opprettholdes et permanent sykepleieutdanningstilbud i Namsos, istedet for forslaget til rektor om å nedgradere det til et samlingsbasert nettstudium.


Styret åpner for at Namsos består som studiested

Styret i Nord universitet krever nye utredninger for å se på mulighetene for at Namsos består som permanent studiested.

 

Rektor Hanne Solheim Hansen startet med å opplyse om at det hadde kommet mange innspill i forbindelse med saken om studiestruktur, blant annet fra Namdal regionråd og et brev fra statsråden.

Styremedlem Asbjørn Røiseland åpnet med å si at han oppfattet brevet fra statsråden som en støtte til rektors forslag, og understreket av det fortsatt skulle være aktivitet i Namsos i form av et utdanningssted.

Roar Tromsdal fulgte opp med å si at inndelingen i to hovedcampus, på Levanger og Bodø, var en god løsning, men etterlyste en grundigere konsekvensanalyse for Namdalen.

Styret i Nord universitet vedtok i møtet på Værnes at rektor må se nærmere på konsekvensene av forslaget om å kutte campus Namsos.   Foto: Pål Morten Skaret


- Vi har ikke det hele bildet, og det synes jeg vi skal ha før vi sender det ut på høring. Derfor vil jeg foreslå en utsettelse til det er gjort utredning av plassering av farmasi og økonomi, sa Tromsdal.

Espen Leirset mente det var en utfordring at omgivelsene ikke ser de behovene for endring som universitetet har.

- Det er interessant at statsråden i brevet også ber om at vi tar hensyn utover vår egen sektor. Vi må forholde oss til dette. Det vil bli oppfattet som veldig overraskende og kontroversielt internt, sa Leirset.

Representant for de fast ansatte., Lisbeth Flatraaker var spesielt opptatt av Nesna, og mente det var for dårlig utredet.

- Konklusjonene virker å være tatt på forhånd, sa hun.

Bjørg Tørresdal ville ikke diskutere de enkelte endringsforslagene.

- Det skal vi ta i juni. Men innledningen fra rektor viser tydelig hvilke krav som stilles til oss. Vi skal svare på de kravene myndighetene setter til oss. De kan vi ikke endre på. Vi kan diskutere veien dit, og det er det vi skal gjøre nå, sa Tørresdal.

- Men det er viktig at vi har et bedre beslutningsgrunnlag i juni enn det vi har i dag. Høringsrunden blir viktig. Vi kan ikke ta beslutninger på omtrentligheter. Det engasjementet som nå kommer er viktige for styret å legge til grunn. Vi må i tillegg bestille det vi mener vi må ha i beslutningsgrunnlaget. Jeg har vært inne på tanken om å utsette dette, men vil støtte å gjøre dette nå, fordi engasjementet er her nå, sa Tørresdal.

- Målene og kravene er bestemt, veien dit er ikke bestemt. Derfor vil jeg ikke gå inn på enkelte endringsforslag, selv om jeg har "gysla" lyst, la Tørresdal til.

Styremedlem Reidar Bye mente det måtte konkretiseres hva som legges i utdanningssteder, og hva det innebærer for Namsos å gå fra campus til utdanningssted.

- Jeg er opptatt av at vi ikke utsetter dette. Det regionale ansvaret vil vi få belyst gjennom høringsrunden, mente styreleder Vigdis Moe Skarstein. Hun mente at brevet fra statsråden var en støtte til måten prosessen var lagt opp på.

Tre stemte for å utsette hele forslaget til juni-møtet, mens ti stemte mot.

Vigdis Moe Skarstein foreslo deretter å utrede nærmere om det kan bygges opp og styrkes et helsefaglig miljø i Namsos, inkludert i en utredning om lokaliseringen av farmasi-utdanningen.

Styret gikk gjennom flere forslag om ting som de vil ha nærmere svar på før saken skal behandles endelig i juni - og tok pause i møtet fram til 11.30.

En redaksjonskomite kom deretter med et samlet forslag som blant annet tok opp i seg behovet for å se på hvordan studiestrukturen ville påvirke det offentlige, næringslivet og samfunnet rundt, og et eget punkt om å styrke helsefagene i Namsos. Styret vil også ha analysert om det er mulig å opprettholde en permanent sykepleierutdanning i Namsos.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.


Her er innholdet i brevet, som Trønder-Avisa har fått tak i:

Brevet fra statsråden:

Studiestedstruktur ved Nord universitet

Nord universitet utdanner kandidater som er viktige for Norge og for landsdelen. Universitetet utvikler ny kunnskap vi trenger for å videreutvikle samfunnet. Jeg vil anerkjenne den målrettede jobben styret og de ansatte gjør med å videreutvikle universitetet og heve kvaliteten på utdanningen og forskningen, og at universitetet kan vise til positiv utvikling på flere områder.


Kunnskapsdepartementet og styret for Nord universitet har inngått en utviklingsavtale. Den viser til at en særlig utfordring for Nord universitet, som har stor spredning i studiesteder, er å ha en studiestedsstruktur som støtter opp om en forsknings- og undervisningsstrategi. Utviklingsavtalen viser også til at styret skal beslutte ny studiestedstruktur og en helhetlig campusutviklingsplan.


Meld. St. 18 (2014-2015) Konsentrasjon for kvalitet, strukturreform i høyere utdanning viser til at tilgangen til høyere utdanning skal være god over hele landet, og institusjonenes regionale rolle skal videreutvikles. Jeg mener det er viktig at studiestedstrukturen ved Nord universitet legger til rette for at alle delene av regionen har tilgang til god kompetanse og arbeidskraft. I den forbindelse er det viktig at styret vurderer hvilke konsekvenser studiestedstrukturen kan få for andre deler av arbeids- og samfunnslivet, og hvordan behovene kan ivaretas på de stedene som kan få de største endringene.


Universitetet står overfor både utfordringer og muligheter, og det er stort engasjement om og for Nord universitet. Det er viktig at styret vurderer hvordan ressurser best kan benyttes for at universitetet ivaretar sitt samfunnsoppdrag og utdanner kandidater som arbeidslivet og regionen etterspør. Jeg legger til grunn at det vil være økende behov for å heve voksnes kompetanse, og at flere kandidater vil være i en livssituasjon med behov for å ta utdanning i nærheten av der de bor. En tydelig analyse av dette bør være sentralt for styrets vurderinger og beslutninger.


Fastsetting av ny studiestedstruktur vil innebære vanskelige avveininger og kan også få betydning for andre viktige beslutninger for regionen. Jeg legger til grunn at styret grundig vurderer de synspunkter som ulike aktører gir uttrykk for. Videre legger jeg til grunn at styret særlig vurderer hvordan behovene til helseforetakene kan dekkes, og ikke forskutterer konklusjoner i pågående lokaliseringsdiskusjoner.


Iselin Nybø

Saksliste:

 • Godkjenning av protokoll
 • Rektor rapporterer
 • Langsiktige økonomiske forutsetninger
 • Studiestedsstruktur første gangs behandling
 • Årsregnskap 2018 Fakultet/Avdelinger
 • FLU - tiltak økonomisk balanse
 • Kompetanseutvikling, status april 2019
 • Publiseringspoeng for 2018
 • Årlig kvalitetsrapport for doktorgradsprogrammene 2018
 • Etatstyringsmøtet 4. juni 2019
 • Oppfølging av strukturreformen - gevinstrealiseringsplan
 • Internrevisjon - Kvalitetssikring av søknadsprosessen, eksternfinansiering av forsknings- ogutviklingsprosjekter. (u.off)
 • Internrevisjon - revisjonsplan 2019
 • Langtidsdagsorden 30. april
 • Referater 30. april


Streamen produseres av NEP Norway for Nord Universitet.