Folkevalgte og lokaldemokratiet

Over fire av ti lokalpolitikere har opplevd hets eller trusler.

NAMDALSAVISA

Vi er alle innbyggere i en kommune og i en fylkeskommune. Gjennom hele livet møter vi den kommunale virksomheten, fra helsestasjon, gjennom barnehage og skole, når vi må søke om byggetillatelse, når vi skal kvitte oss med avfallet vårt …

I Norge har vi sterke kommuner som spiller en hovedrolle i å gi innbyggerne velferdstjenester og å legge til rette for samfunnsutviklingen. «Regjeringen ønsker et sterkt lokaldemokrati. En grunnleggende forutsetning for et godt lokaldemokrati er at kommunene har oppgaver, frihet og ressurser til å foreta egne politiske valg» (Regjeringen, 2019).

9. september er det kommune- og fylkestingsvalg. Gjennom valg gir innbyggerne et oppdrag til de folkevalgte. «I et demokrati er det de folkevalgte som tar beslutninger på vegne av innbyggerne. Derfor er tillit fra innbyggerne et grunnleggende vilkår for et godt demokrati» (Tillit, KS folkevalgtprogram 2015-2019).

Her er noen kjennetegn på et godt lokaldemokrati med høy tillit:

Innbyggerne kjenner seg godt representert.

De folkevalgte setter dagsorden, styrer ressursbruken og er ombud for innbyggerne.

De folkevalgte holder det de lover.

Det norske lokaldemokratiet er godt, men det kan bli enda bedre. I Norge har innbyggerne betydelig grad av tillit til offentlige institusjoner. Likevel, noen undersøkelser peker på at det framover kan forventes fallende tillit til etablerte politiske institusjoner. Zynk, på oppdrag fra KS, har gjennomført en stordataanalyse av nasjonale og globale trender. Ut fra denne, ser en noen trender som forventes å vokse i femårsperioden framover.

Kort fortalt kan det oppsummeres slik.

1. Polarisering og elitemotstand.

2. Urbanisering og teknologisk skifte.

3. Klimaendringer og press mot naturen.

4. Svekkelse av statene og sterkere konflikt.

5. april la styreleder Gunn Marit Helgesen i KS – kommunesektorens organisasjon, fram resultatene fra en rapport «Hat og trusler mot folkevalgte» (Ipsos, på oppdrag fra KS), der en har kartlagt omfanget av hatefulle ytringer og trusler mot lokalpolitikere i forkant av høstens kommunevalg.

Over fire av ti lokalpolitikere har opplevd hets eller trusler. Dette er meget alvorlig for demokratiet. Politikere både nasjonalt og lokalt møter et tøft debattklima. Mange orker ikke å stå i det og kvier seg for å delta i debatter eller å ta på seg verv. Vi må alle sammen bidra til at det oppleves interessant og trygt å være folkevalgt!

KS tilbyr kommuner å gjennomføre en egen lokaldemokratiundersøkelse.

I undersøkelsen får innbyggere og folkevalgte spørsmål om lokaldemokratiet i egen kommune. Resultatene gir et godt grunnlag for videre arbeid med demokratiutvikling. Både folkevalgte og innbyggerne i en kommune blir spurt om den lokaldemokratiske tilstanden. Resultatene er jevnt over gode.

Sju kommuner i Trøndelag gjennomførte undersøkelsen i 2018. For interesserte, se www.bedrekommune.no

KS folkevalgtprogram tilbys alle kommunestyrer, fylkesting og bydelsutvalg i hver valgperiode. Nesten alle kommuner i landet benytter seg av dette og basisprogrammet over to dager, som gjennomføres tidlig i perioden.

Programmet skal bidra til å styrke de folkevalgtes motivasjon, rolleforståelse og trygghet til å løse utfordringer og skape muligheter i kommunen eller fylkeskommunen.