Kåret til årets sykepleier

Den aller siste sykepleierprisen for Nord-Trøndelag er tildelt Arne Okkenhaug.

Hedret: Årets sykepleier for 2019 er Arne Okkenhaug. 

NAMDALSAVISA

STIKLESTAD: Prisen skal fremme anerkjennelse av sykepleie som fag, og inspirere til videreutvikling av faget. Prisen skal også fremme en sykepleietjeneste i Florence Nightingales ånd, tilpasset det moderne samfunnet. Den skal være en motivasjonsfaktor i arbeidet med å fremme sykepleiekvalitet i praksis, synliggjøre nødvendighet og viktighet av sykepleie, og stimulere til godt og inspirerende undervisningsmiljø for kolleger, nyutdannede sykepleiere og sykepleierstudenter.

Jury

Prisen kan gis til en eller en gruppe av sykepleiere som har utpekt seg:

  • Gjennom direkte pasientrettet arbeid
  • Har bidratt til å videreutvikle faget generelt eller innenfor et spesielt område
  • Har profilert sykepleiefaget på en god måte

Årets jury har bestått av Bodil Runde som har representert Lokalt Fagråd, Kari Grande Andresen fra Nord Universitet og Anne-Beth Hallstrøm fra fylkesstyret i Norsk sykepleierforbund Nord-Trøndelag.

Begrunnelse

Her er begrunnelsen fra juryen:

Kandidaten har vært sykepleier siden 1991 og ble utdanna ved Innherred sykepleierskole. Etter hele 28 år som sykepleier er det mange høydepunkter å se tilbake på, og noen kommer her:

Kandidaten jobbet noen få år utenfor fylket, men har siden 1996 utøvd sitt virke til nordtrøndernes beste. Vedkommende hadde da tatt videreutdanning som psykiatrisk sykepleier, og startet sin langvarige karriere ved Levanger sykehus. I 20 år bestod arbeidshverdagen av direkte pasientkontakt, og kolleger bruker ord som faglig sterk, pliktoppfyllende, fritt tenkende og rettferdig for å beskrive årets vinner. Vedkommende gir seg ikke når det gjelder fag, forebygging, pasienter og pårørende. Markedsføring av at sykepleiertjenesten og hele helsetjenesten trenger riktig kompetanse, nye arbeidsformer, riktig utstyr og god samhandling på tvers av fag og forvaltningsnivå har vært viktige saker kandidaten har jobbet for. Kandidaten har i sin kamp for pasientsikkerheten samarbeidet med Helsedirektoratet og var prosjektleder for å utarbeide en håndbok i metoden Global Trigger Tool. Det er et verktøy for å redusere risikoen for helseskader, og er en metodikk som har vært kjent innen somatikken i flere år, og som nå altså er utarbeidet for bruk i klinikk for psykisk helse og rus i Helse Nord-Trøndelag – som den første klinikken i Norge. Internasjonal presentasjon står nå for tur.

Kandidaten har også jobbet med et prosjekt sammen med NAV – «Pasienter med psykoser ut i arbeid», vært prosjektleder for legemiddelsamstemming, vært koordinator for nettverket for kognitiv miljøterapi, hatt ansvar for elektroniske pasientundersøkelser på innleggelser og i poliklinikken for psykisk helse og rus. Kandidaten har vært aktiv i helsefremmende og forebyggende arbeid gjennom sitt engasjement i lokalt nettverk i Helse Nord-Trøndelag, vært i styret for nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg, samt styrearbeid i Folkehelsealliansen.

Den aktuelle sykepleieren er også et aktiv og dedikert medlem i Norsk sykepleierforbund. Vedkommende har bl.a. vært lokallagsleder for de psykiatriske sykepleierne i perioden 2000 – 2004 (det som nå heter SPOR) og har siden 2015 vært medlem i det nasjonale rådet for sykepleieetikk. 

Forslagsstiller SPOR (Faggruppen for sykepleiere i psykisk helse og rus i Nord-Trøndelag) sier at kandidaten er en varm, dyktig og pliktoppfyllende sykepleier som i sitt virke står på pasientenes side. Han er en dyktig underviser for både kolleger og studenter. Han står fram som en sykepleier med kunnskap, ro og handlingskraft. Kandidaten ønsker nok i utgangspunktet ikke å være en offentlig person, men har vært og er fremdeles synbar i den offentlige debatten når han har viktig kunnskap å formidle eller opplever urettferdighet.

I enhver situasjon framhever han sykepleiernes behov for kompetanse og samhandling – kvalitet og helhet, forebygging, pasient, familie og øvrige nettverk.

Ett av hans egne utsagn er enkelt og tydelig: «lytte – tenke – handle klokt»

«Skal du velge en venn – velg Arne» sier kolleger. Da vi skulle finne en verdig vinner av den aller siste sykepleieprisen for Nord-Trøndelag, valgte vi Arne.

Årets Sykepleier for 2019 er Arne Okkenhaug