Oppretter naturreservat i Grong

Regjeringen verner skogområder i Finntjønndalen.
NAMDALSAVISA

GRONG: Klima- og miljødepartementet kunngjorde tidligere denne uka at regjeringen verner Finntjønndalen naturreservat i Harran i Grong kommune. Finntjønndalen eies av Statskog SF.

Til sammen fredes 29 skogområder i hele landet, hvorav to områder i Trøndelag blir vernet. Vernevedtaket er et nytt skritt mot målet om vern av 10 prosent av skogarealet.

– Skogvern er et svært viktig tiltak for å bevare norsk naturmangfold. Mer enn 1100 truede arter, og en rekke truede naturtyper, finnes i skogen. Hundrevis av insektarter, sopparter og enkelte fugler er avhengige av død ved og gammel skog. Det er derfor viktig at vi verner de viktigste skogarealene, slik at vi bidrar til å bedre situasjonen for truede arter og naturtyper, uttaler klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) i en pressemelding.

I områdene som nå har blitt fredet vil tekniske inngrep og tiltak som hytter, veger, skogbruk, energianlegg ikke være tillatt. Friluftsliv, jakt, fiske og beiting er tillatt. Ivaretakelse av det samiske naturgrunnlaget inngår også i verneformålet.