Klimaengasjerte Otterøy-bygg

«Klimapolitikk vil veie tungt når vi skal avgi vår stemme til høsten»

Det har nå bredt seg en forståelse over hele verden om at vi må endre kurs for å ikke ødelegge planeten vi bor på.
NAMDALSAVISA

Denne kursendringen omfatter store endringer globalt, nasjonalt og lokalt. Det nærmer seg kommunevalg og vi vil derfor fokusere på det som kan gjøres i vår kommune.

Det kjennes godt å ta valg som er bra for miljøet. Denne muligheten vil vi at innbyggerne i Nye Namsos skal få. Da trenger vi en kommune som tar ansvar og brøyter vei for oss. Vi trenger ikke se lenger enn til nabokommunen Overhalla for å finne en veldig god inspirasjonskilde:

Kommunestyret i Overhalla vedtok 16.06.14 revidert Klima- og miljøplan for Overhalla kommune 2014 – 2019. Mange tiltak er gjennomført siden første versjon av planen ble vedtatt i 2009, og den reviderte planen strekker seg videre mot nye mål og tiltak. Overhalla er allerede godt i gang og det er imponerende!

Kommunen har mange roller innenfor tilrettelegging for bedre klima. Sentrale områder er energiforbruk, energiforsyning, utslipp fra transportsektoren, avfallshandtering og landbruk. I tillegg til oppgaver innen kommunal planlegging og drift kan kommunen være pådriver i forhold til næringsliv, organisasjoner og folk flest. Kommunen har også en sentral rolle som koordinator mellom næringsliv og politiske aktører.

I en fremtidsrettet og offensiv kommune mener vi at

● Kommunen bør ha ansatt fagpersoner med kompetanse på klima og miljø.

● Skoler og barnehager må fortsatt holde stort fokus på det grønne skiftet. Engasjement og ideer fra barn og unge i klimasaken er gull verdt.

● Kommunale bygg må være energieffektive. solcellepaneler, varmegjenvinningsanlegg osv bør være en selvfølge.

● Det bør benyttes kommunale el-biler.

● Det bør benyttes ny teknologi for å unngå unødvendige reiser, for eksempel bruk av Skype til møtevirksomhet og kurs.

● Alle må kildesortere. Private husholdninger er i godt i gang, men kommune og næringsliv henger etter.

● Kommunen må støtte lokalbutikkene, lokalt landbruk og kortreist mat.

● Kommunen bør servere lokale råvarer, inkludert klimavennlig fisk og vilt frå området på møter og tilstelninger, i tillegg til kjøttfrie alternativer til de som ønsker det.

● Engangsplast bør forbys.

● Tiltak for å bevare dyre - og insektslivet i kommunen må være høyt prioritert.

● Det bør satses mer på kollektiv trafikk med flere bussavganger.

● Det bør satses på gang - og sykkelveier inn mot alle skoler.

● Namsos må være på banen for å sikre seg tilknytning til jernbanenettverket i en framtidig nasjonal satsing. Flere land (blant annet Finland) satser stort på tog som et viktig tiltak for å redusere C02-utslipp.

● All aktivitet og alle framtidige planer i kommunen bør vurderes opp i mot klima - hensyn før godkjenning.

Vi forventer at Nye Namsos bretter opp ermene og kommer i gang med enkKommunal plan for klima - og miljø. Globale og nasjonale krav til grønt skifte vil komme, utsettelse vil ikke gjøre det lettere.

Å bli en klimavennlig kommune vil kunne gi en positiv giv, men også utfordringer. Vi tenker at motivasjonen uansett vil være målet der framme; et samfunn der vi slipper å se på at menneskelig aktivitet er til skade for oss selv og andre, og der det er håp for framtidige generasjoner.

Sommerferien bør brukes godt. Vi er spente på hva de ulike partiene presenterer av gode lokale klimatiltak før valget. Klimapolitikk vil veie tungt når vi skal avgi vår stemme til høsten.