Sykehusene og næringslivet utvikler helsetjenesten sammen

  Foto: Helse Nord-Trøndelag

NAMDALSAVISA

Regjeringen tar til orde for økt samarbeid mellom helsesektoren og næringslivet. Helse Nord-Trøndelag erfarer at dette er rett vei å gå. Sammen skaper vi forbedringer og utvikling av pasientenes helsetjeneste.

I april la regjeringen frem den første stortingsmeldingen om helsenæringen. En av hovedkonklusjonene derfra er at regjeringen ønsker en sterkere kultur for samarbeid mellom næringsliv og helse- og omsorgssektoren. Helsenæringen er et område som kan bli «den nye oljen» for Norge.

Det lønner seg å tenke nytt

I årene som kommer vil befolkningssammensetningen og behovene til de 140 000 menneskene som bor i vår region endre seg. Befolkningen blir eldre. Innen 2035 vil antallet eldre over 80 år øke med 85 prosent sammenlignet med i dag. Flere får kroniske og sammensatte sykdommer. Antibiotikaresistens kan føre til at pasienter er syke lengre og blir vanskeligere å behandle. På toppen av dette kommer det faktum at det vil bli stadig mer krevende å rekruttere riktig kompetanse.

Disse utfordringene vil både hver for seg og sammen generere behov for endringer.

Vi mener det er viktig at utvikling, forskning og innovasjon brukes som instrumenter for å kunne skape bedre helsetjenester. Vi må ta oss tid til å tenke nytt samtidig som vi ivaretar den daglige driften. Derfor prioriterer vi å bruke tid og ressurser på å tilrettelegge og samarbeide med både etablerte næringslivsaktører samt nye gründere.

Nye metoder

Mode Sensors er et eksempel på en oppstartbedrift helseforetaket samarbeider med. Trondheimsbedriften utvikler et sensorplaster som måler hvor mye væske pasienten har i kroppen. Plasteret kan bli et viktig hjelpemiddel for å hindre både dehydrering og overhydrering.

Sammen med Medisinsk avdeling på Sykehuset Levanger og St. Olavs hospital har de allerede gjennomført forsøk på friske personer. Nå skal plasteret testes ut i helseforetakets dialyseavdeling på Levanger. Personer som trenger dialysebehandling, har nyrer som ikke greier å regulere væskemengden i kroppen, og nettopp derfor kan plasteret bli nyttig for denne pasientgruppen. Målet er blant annet at plasteret skal kunne brukes på sykehus, sykehjem og i den kommunale hjemmetjenesten.

Men næringslivet og helseforetaket har også ulike ansvar og interesser. Derfor skal vi være en kravstor utviklingspartner og kunde, og vil stille de samme høye krav til blant annet dokumentasjon og personvern som for pasientbehandling.

Forskning og innovasjon

Hvem hadde trodd for bare ti år siden at mange av oss skulle gå rundt med et helserelatert aktivitetsarmbånd som gir oss full oversikt over puls, antall skritt vi har gått og hvor godt vi har sovet? Aktivitetsarmbånd er et godt eksempel på en digital forenkling av helsedata.

En fysisk innovasjon fra helseforetaket, er de nye akuttsekkene for ambulansepersonell, som ble utviklet sammen med industriaktøren Snøgg. Medikamentveskene som benyttes som en del av akuttsekkene er utviklet sammen med Fosen Tools. En gjennomgang av innholdet i sekkene som ambulansepersonell har med ut på oppdrag, førte til at både innholdet og utformingen på sekkene ble endret. Nå er den nye sekken innført i ambulansetjenesten i Helse Nord-Trøndelag, og ambulansetjenesten i hele Helse Midt-Norge tar den i bruk fortløpende etter hvert som deres sekker blir utslitt. Et eksempel som viser at god innovasjon oftest kommer fra de pasientnære miljø som kjenner utfordringene best.

En annen fysisk innovasjon er det mobile røntgentilbudet med utspring fra Sykehuset Namsos, der lokalt næringsliv har tilpasset nødvendig utstyr og lokale røntgenrom i kommunenes satellitter. Sykehuset, kommuner og lokalt næringsliv har sammen utviklet et forbedret pasienttilbud i Namdalen.

I Helse Nord-Trøndelag er vi kjent som det forskende helseforetaket. Vi mener at utvikling, forskning og innovasjon har best vilkår når det skjer sammen med brukere, ansatte, kommuner og næringslivet. Uansett om det er snakk om et produkt, en tjeneste, nye arbeidsprosesser eller nye organisasjonsformer, kan ett eller flere sett med eksterne øyne være nyttig for å komplementere eller komme med nye løsninger på problemstillinger. Det å ha en sterk kultur for samarbeid, gjør det enklere å etablere en kultur for innovasjon.

For å tydeliggjøre satsingen vår på innovasjon, og for å gjøre det enklere for både næringslivet, oppstartbedrifter og ikke minst egne ansatte å komme i kontakt med oss, etablerte vi for et års tid siden en klinikk som jobber med utvikling og innovasjon. Innovasjonsklinikken bistår med å opprette kontakt med de riktige personene både i helseforetaket og i kommunene, samt fasilitere prosessen fra idé til implementering. Målet er at vi skal kunne hjelpe pasientene våre enda bedre.