Matjord eller asfalt?

Bildetekst 

NAMDALSAVISA

Ingrunn Else Minsaas har et interessant leserinnlegg i Trønderavisa 23. august om E-6 utbygging gjennom Verdal.

Her avkrever hun lokalpolitikerne et svar på trasévalg Sjøbygda - Bjørga med bakgrunn i konsekvenser for matjord, turområder og boligforhold.

For Verdal SV og Trøndelag SV er hensynet til matjord og naturmangfold helt avgjørende enten det gjelder vegbygging, industriområder, boligbygging, hyttebygging eller bygninger i jordbruket.

SV ønsker at en utbedring av E6 i Trøndelag i hovedsak skal følge nåværende trasé, men at det på trafikkfarlige strekninger må skje utrettinger og noen tunnelgjennomganger.

Ut fra hensynet til trafikksikkerhet, vil SV ha midtdeler på hele strekninga på vår hovedveg gjennom fylket. SV ønsker tofelts veg med forbikjøringsfelt.

Her er det også viktig at plassering av forbikjøringsfelt tar hensyn til matjord.

Med SVs vegstrategi, der det er lagt inn midtdeler, vil øvre fartsgrense være 90 km. Hadde de statlige myndigheter valgt SV sin vegstrategi, så hadde vi også hatt penger til elektrifisering av Meråker- og Trønderbanen og bygging av dobbeltspor.

Når det gjelder trasévalget Sjøbygda - Bjørga i Verdal, så har SV et klart standpunkt om at vegen må gå vest for jernbanelinja. På grunn av de farlige svingene Bjørga - Røra vil SV også ha en tunnelløsning her. Enten en velger en tofelts veg med forbikjøringsfelt, slik SV ønsker, eller en firefelts veg, så vil vestsidealternativet, som følger nåværende trasé, spare mest matjord. SV er enig i Minsaas sin sterke vektlegging av å ta vare på matjorda.

Den gode kornjorda på Innherred kan ikke verdsettes nok i et land som har som mål å øke sjølbergingsgraden, og i en verden der 1 milliard mennesker har for lite mat. Hensynet til friluftsområder og boligområder kommer som tilleggsargumenter for å velge vegtraséen vest for jernbanelinja. SV velger matjord framfor asfalt.