Demensomsorg – spørsmål til de politiske partiene i Nye Namsos

STILLER SPØRSMÅL: Reidar Tessem, nestleder Namsos demensforening.  Foto: Bjørn Tore Ness

NAMDALSAVISA

Det var med en viss spenning jeg leste gjennom de ulike partiers programmer når det gjelder kommunevalget i Namsos (ni i alt). Som nestleder i Namsos demensforening er det demensomsorgen jeg er spent på. Må ærlig innrømme jeg ble skuffet, selv om noen partier har programformuleringer som touchet innpå, synes jeg formuleringene er veldig generelle og uforpliktende. Demensforeningen følger nøye med på hva partiene sier og om de overhode er i stand til å konkretisere og prioritere? Vi håper videre at både det offentlige, ideelle og private gjør felles innsats på dette området.

Derfor velger jeg heller å gå den andre veien, spørre partiene om saker demensforeningen er interessert i, og håper på svar.

1. Aller først ønsker jeg å henvise til rapporten Riksrevisjonen nylig har offentliggjort: Riksrevisjonens undersøkelse av tilgjengelighet og kvalitet i eldreomsorgen.

Av hovedfunnene heter det:

· Eldre blir tildelt helse- og omsorgstjenester uten at behovene og ønskene deres er godt nok utredet.

· Det mangler nødvendig kunnskap om kvaliteten i eldreomsorgen.

· Det er store utfordringer med pasientsikkerheten i eldreomsorgen.

· Mer kunnskap om forbedringsarbeid vil bidra til å styrke kvaliteten i eldreomsorgen.

· Staten har ikke god nok oversikt over kommunenes arbeid med å sikre riktig

kapasitet i eldreomsorgen.

Rapporten anfører også: Investeringstilskuddet har bidratt til utbygging og modernisering av omsorgs- plasser, men det er usikkert om kapasiteten i heldøgns omsorg for eldre er økt.

Kontrollutvalget i Namsos behandlet kvalitet i eldreomsorgen i 2016 (026/16). Merknadene i rapporten er enda ikke behandlet av kommunestyre

2. Namsos Arbeiderparti skriver: Øke kapasiteten på sykeheims- og bo og serviceplasser i takt med den demografiske utviklinga befolkninga.

Et naturlig spørsmål vil være om Namsos Arbeiderparti mener kommunen er i takt med demografien når det gjelder dagens kapasitet for heldøgns omsorgs for eldre. Skal kapasiteten øke i takt med den demografiske utviklingen, er det greit å vite om partiet vurderer om en starter fra et balansert nivå, er på forskudd eller allerede er på etterskudd? Hvor mange nye sykeheimsplasser vil Nye Namsos ha når kommende valgperiode er over i 2024?

3. Venstre skriver i sitt program: - legge til rette for at eldre kan bo hjemme, og at det raskt kan tilbys sykehjemsplasser når det trengs. Raskt – hva betyr det her? En dag? En uke? Eller? Det er ikke tvil om at før eller siden trengs det.

4. Både SV og Sp forplikter seg til å øke/styrke grunnbemanninga i helsesektoren. Dette er formuleringer jeg er sikker på mange er enige i, men hva betyr dette i praksis? Hvordan skal vi velgere kunne følge med på at grunnbemanningen øker? Hva skal den øke fra, når skal den økes og hvor mye skal den økes.

5. Ingen av partiene har nevnt dagaktivitetstilbud tilpasset hjemmeboende demente og deres pårørende. Dette går fra frivillighet til å bli lovfestet fra 1. Januar 2020. Her vil trengs et taktskifte om loven skal innfris. Tall fra Helsedirektoratet viser at de tre kommunene i Nye Namsos pr. Oktober 2018 hadde dagaktivitetsplass til 16 personer. Tallet hjemmeboende ligger sannsynligvis på ca 120 personer, etter vanlige regnemetoder som blir benyttet. Dette tilbudet er svært mange opptatt av, og er en nøkkel til at folk med demens skal kunne bo hjemme lengst mulig, og til at pårørende får nødvendig overskudd. Hva mener egentlig de ulike partier til hva som er riktig kapasitet på dette dagaktivitetstilbud i Nye Namsos. Her vil det også være spørsmål om hvor mange ganger i uken, bare ukedagene eller også i helgene, ulike tider på døgnet, stengt i ferien eller ikke. Ligner mye på spørsmål en har om drift av barnehager. Vi er spesielt opptatt av at i dag mangler tilbud til unge med demens (under 65 år).

6. Dagaktivitetstilbud trenger aktivitører. I følge statistikk fra Statistisk sentralbyrå er det bare Namsos som har rapportert denne kategorien personell. Mellom 2015 til 2018 har Namsos redusert antall aktivitører med to årsverk. Fra syv til 5 i 2018. Jeg har notert, at det i media er omtalt, at en av aktivitører nå går av med pensjon, uten at jeg har sett denne stillingen annonsert. Blir ikke den erstattet vil nye Namsos være nede i fire. Jeg mener denne utviklingen må bli snudd skal nye aktivitetstilbud ha riktig kapasitet.

7. GPS vil være viktig for både personer med demens og ikke minst deres pårørende. Sannsynligvis blir det en nasjonal beslutning hvor hjelpemiddelet fåes over hjelpemiddelsentralen. Jeg har registret at statsminister Erna Solberg (som Høyres leder) har sagt at kommune Høyre har GPS på sitt program.

Jeg håper de politiske partiene ser positivt på spørsmål angående deres politiske program for kommunevalget, og ser derfor fram til svar.