Namdalens plass i Trøndelag

Bente Estil (Ap)  Foto: Bjørn Tore Ness

Terje Sørvik. 

NAMDALSAVISA

Snart skal velgere igjen til urnene for å stemme på hvilken politisk retning de ønsker at Trøndelag fylkeskommune skal styres etter. Valget handler om hva som er viktig for oss som enkeltmenneske men ikke minst hvilken retning man ønsker at samfunnet skal utvikles. For oss som har valgt å engasjere oss i politikken, er det viktig å få snakket om hvilken retning vi syns er riktig og hvordan vi mener at samfunnet skal utvikles. Det er vårt ansvar å fortelle våre velgere hva Arbeiderpartiets politikk er, slik at velgerne vet hva vi vil jobbe for de neste fire årene.

Samfunnet vi lever i er i stadig endring. Noen av endringene er små og kommer såpass gradvis at det nesten ikke merkes, mens andre igjen rammer en liten gruppe mennesker mens de store massene blir uberørt. Men alle endringer som skjer, skjer fordi det er gjort politiske vedtak som igangsetter endringene.

Vi merker de vedtakene når de rammer eller berører oss. Innbyggere i Namdalen har fått føle på hva politisk retningsvalg og ønsket samfunnsutvikling har å si for viktige samfunnsinstitusjoner som Campus Namsos og Sykehuset i Namsos. I begge tilfeller er det trusselen om nedleggelse og svekking av tilbud til innbyggere som følge av en retningsvalg dagens blåe regjering står for. For oss som innbyggere kan det være vanskelig å forstå sammenhengene mellom styrer og politikere, da det ofte fremstilles som at styrer sitter og beslutter uavhengig av både hvilke partier og politikere som styrer.

Og når det skjer, begynner folk å ville endre på forvaltningsformen, da det er nærliggende å tro at det er forvaltningsformen som er årsak til beslutninger som rammer regioner og kommuner. Men det er å begynne i feil ende! Når slike vedtak blir drøftet og fattet som f.eks. nedleggelse av Campus Namsos eller døgnbemannet ambulansestasjon i Snåsa, så betyr det at dette er retningsvalget som følge av det folket har stemt for og dermed i dette tilfellet Høyre/ FrP regjeringens politikk.

Styrene leverer bare på det som er de politiske bestillinger fra øverste hold OG at forvaltningsformen fungerer i henhold til intensjonen. Både helseforetaket som eier og drifter ambulansetjenesten og styret ved Nord Universitet gjennomfører sine vedtak etter et oppdragsdokument som utformes av dagens regjering. Det hjelper dermed ikke å endre på forvaltningsform, da forvaltningsformen gjennomfører gjeldende politikk – en politikk som velgere har gitt sin stemme til!

Så til alle dere velgere som vurderer om det er vits å gå til stemmeurnene valgdagen i september, så er svaret JA! Når du stemmer, blir den politikken du mener er riktig for deg gjeldende. For fylkestingsvalget i Trøndelag betyr det at ved å gi din stemme til Arbeiderpartiet, blir Namdalens plass i Trøndelag på namdalingenes premisser.

Vi skal være garantister for at Namdalens fortrinn og muligheter blir løftet frem, og at Arbeiderpartiet tar ombudsrollen for å motvirke dagens sentraliseringspolitikk som dagens Høyre/ FrP regjering står for. Vi skal fortsette arbeidet med å støtte regionens næringsliv gjennom regionale utviklingsmidler, våre videregående skoler skal bestå og vi vil jobbe aktivt for en stadig forbedring av tjenestetilbudet som gis namdalingene.