Mistanke om PD-sykdom i Vikna

Mattilsynet har mistanke om pankreassykdom (PD) i oppdrettsanlegg i Vikna.
NAMDALSAVISA

NAMSOS: "Det er mistanke om PD på lokalitet 26315 Nordgjæslingan. Lokaliteten drives av Emilsen Fisk AS" opplyste Mattilsynet onsdag.

Ifølge kunnkjøringa meldte oppdretter om mistanke 3. september 2019 etter at helsekontroll i anlegget var gjennomført og prøvesvar fra laboratorium var mottatt. Mistanken om PD er godt begrunnet.

- Mattilsynet ser alvorlig på mistanken, fordi dette er et område nord for fastsatt PD sone. Lokalitet 26315 Nordgjæslingan ligger i PD observasjonssonen der PD ikke skal forekomme.


FAKTA

Pankreassykdom (Pancreas Disease – PD) er en alvorlig sykdom som kan gi store økonomiske tap for oppdrettere på grunn av dårlig tilvekst og redusert slaktekvalitet.

PD er en Liste 3 sykdom, og forekomst av eller mistanke om PD skal umiddelbart rapporteres til Mattilsynet.

Det viktigste smittereservoaret for SAV er infisert fisk i sjøanlegg. Sykdommen smitter både innen et anlegg, til andre anlegg innen samme fjordsystem og ved transport av infisert fisk.

Fiskegrupper kan være infisert med virus uten at det utvikler seg til et sykdomsutbrudd, men stress vil kunne utløse eller forsterke et utbrudd.

Det første tegn på PD er ofte at fisken brått slutter å spise. Syk fisk står gjerne tett i tett i vannoverflaten mot strømretningen. Det kan gå 2-3 uker før den begynner å dø.

Syke individer har ofte store muskelskader som også rammer spiserørsmuskulatur. Skader i hjerte og kroppsmuskler hemmer blodsirkulasjon og påvirker svømmeadferd. Muskelskadene kan gi dårlig slaktekvalitet på fisk som slaktes etter utbrudd.

(Kilde: Mattilsynet)

 

Foreløpige tiltak er satt i verk av Mattilsynet:

  •     Mattilsynet tok ut prøver på lokalitet 26315 Nordgjæslingan 4. september for å stadfeste mistanken om sykdommen PD.
  •     Mistanken om PD er i et område med stor oppdrettsaktivitet. Mattilsynet kartlegger situasjonen og risikobildet for området. Nabolokaliteter er pålagt prøvetaking som en del av kartleggingen av smittesituasjonen for området.
  •     For å forhindre smittespredning er lokalitet 26315 Nordgjæslingan pålagt restriksjoner. Det er blant annet forbud mot å flytte fisk og utstyr til og fra lokaliteten uten særskilt tillatelse.

Alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av sykdom unngås, opplyser Mattilsynet.