Namsos Ap på banen:

Vi må tenke nytt – også om demens-omsorg

Først vil vi takke Reidar Tessem for utfordringa om å si noe mer om saker Demensforeninga er opptatt av. Det gjør vi gjerne.
NAMDALSAVISA

Det blir ofte sagt at vi opplever en eldrebølge, noen kaller det en tsunami, ingen av begrepene er særlig positivt ladet. Sannheten er at når vi lever lenger, noe som er positivt i seg selv, blir det også flere som trenger ulike grader for hjelp i løpet av alderdommen. Slik sett er det en varig økning i omsorgsbehov i denne aldersgruppen. Det er også stadig flere som rammes av demens. I løpet av de neste 20 årene, regner man med en dobling i antall mennesker som får diagnosen.

Mange bor hjemme i mange år, og pårørende blir en viktig ressurs. Det er ønskelig at man bor hjemme så lenge som mulig, men selvsagt innenfor det som er forsvarlig, både for pasienten og pårørende. I Namsos kommune prøver man å gi riktig tilbud på riktig sted i omsorgs-trappa. Så lenge vi har ventelister på langtidsplasser og mange korttidsplasser er belagt av langtidspasienter, har vi ei utfordring som sier oss at kapasiteten bør økes. Akkurat nå er vi i en omstillingsprosess, hvor vi slår oss sammen med Fosnes og Namdalseid kommuner. I forbindelse med sammenslåinga har vi allerede bedt Administrasjonen starte jobben med å kartlegge kapasitet i forhold til behov i hele Nye Namsos. Når denne kartlegginga er ferdig, vil vi ta initiativ til å finne løsninger, om det handler om å bygge nytt, bygge om eller finne nye kombinasjoner vet vi ikke pr. i dag.

Et prosjekt vi i Namsos Arbeiderparti jobber med er et sosialt boligprosjekt, hvor det er tenkt å kombinere omsorg og et trivelig bomiljø. Vi kaller dette «Namsos Hageby» og har avholdt folkemøte hvor responsen var god. Hovedpoenget med dette er å kombinere institusjonsplasser, blant annet for demente, med leiligheter og nærhet til fagmiljø, kafé, felles uteområde osv., fortrinnsvis i sentrum.

Demente er ei mangfoldig gruppe og består av mennesker med ulike behov. Derfor må vi ha flere differensierte dagplasser, få bedre avlastningstilbud, samtidig som samarbeidet med frivilligheten må fortsette. Namsos Ap er til en hver tid beredt på å ta de utfordringene som måtte møte oss, og vi er forberedt på at noe av svaret blir at kapasiteten innenfor helse må økes.

Til slutt må vi peke på regjeringas økonomiske politikk. Dagens regjering har gitt skattelette til de rikeste, men de små kommunenes økonomi strupes, særlig straffes de kommunene som ikke vokser i folketall, Namsos inkludert. De tre siste årene har vi hatt en negativ realvekst på seks millioner kroner. Det gjør det selvsagt ikke lettere å møte dagens og morgendagens utfordringer. Men Ap skal alltid være det partiet som jobber for sterkere fellesskap, trygghet og muligheter for alle!