Mener Akvaplan-niva rapporten inneholder flere faktiske feil

Avviser anklagene

NTE ønsker ikke å kommentere enkeltpåstander som kommer fram i en rapport som blir en del av den kommende ankesaken.
NAMDALSAVISA

STEINKJER: – Jeg er uenig i det inntrykket rapporten forsøker å skape. Det blir feil av meg å kommentere enkeltpåstander i rapporten, som er en del av dokumentasjonen som vil bli lagt fram i det kommende overskjønnet i tilknytning til Namsvassdammen, sier prosjektleder i NTE, Randi Reitan Troset.

Hun påpeker at flere av anklagene som kommer fram i rapporten allerede er behandlet av Namdal tingrett og avvist av både retten og myndighetspersoner som uttalte seg under rettssaken.

– Det er også slik vi leser det, flere påstander/vurderinger i rapporten fra Akvaplan-niva som vi mener bygger på faktiske feil, sier Troset.

Hun viser blant annet til vurderingene og merknadene opp mot flomhåndtering som det rettes kritikk mot i Akvaplan-rapporten.

– Der var det planlagt og er gjennomført tiltak før ferdigstillelsen, slik at der er faktagrunnlaget i rapporten feil, mener hun.

– Det legges fram påstander i rapporten om at ting ikke er gjort etter boka i anleggsperioden og at det kan ha skadet eller påvirket miljøet negativt?

– Gjennom hele prosjektet har vi forholdt oss til myndighetene, gjennom Fylkesmannen og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og de kravene de har satt til oss, og hatt en løpende dialog med myndigheten gjennom hele prosjektperioden, sier prosjektlederen.

En av bekymringene er selvsagt påvirkninger for den lakseførende delen av Namsen. Etter pålegg fra Fylkesmannen NTE har bestilt en rapport fra det internasjonale rådgivingsselskapet Sweco.

– Som det kommer fram i den foreløpige rapporten fra Sweco utelukker de at de lakseførende delene av Namsen er påført skade, men også det er noe som vil bli belyst i den kommende rettssaken, sier Troset.

– Anklager om utslipp av sedimenter og tungmetaller, hvordan forholder NTE seg til dem?

– Vi er uenige i måten dette framstilles på i rapporten. Uten å gå i detalj merker vi oss at det referert til undersøkelser som ble gjennomført før dammen sto ferdig nå i 2019, og at det i rapporten fra Sweco påpekes at de påvirkningene utslipp i anleggsperioden har hatt på bunndyr og fisk vil normalisere seg nå som anlegget er ferdig, sier Troset.