Utdanningsforbundet:

- Vi aksepterer ikke kutt i alderspensjonen for uføre!

NAMDALSAVISA

Levealdersjusteringen i folketrygden har som konsekvens at arbeidstakerne må arbeide stadig lengre for å oppnå samme nivå på alderspensjonen sammenliknet med de som er eldre.

Uførepensjonister blir alderspensjonister automatisk ved fylte 67 år og har derfor ikke mulighet til å kompensere for levealdersjusteringen.

For å kompensere for dette har de uføre fått utbetalt et skjermingstillegg for å bøte på noe av dette tapet.

Nå ønsker regjeringen å fjerne dette tillegget. Bakgrunnen er at uføre som følge av dette tillegget får, ifølge Arbeids- og sosialdepartementets beregninger, mer utbetalt i alderspensjon enn de som går av når de er tidlig i 60-årene.

Utdanningsforbundet Trøndelag advarer sterkt mot at skjermingstillegget fjernes. Med forslaget setter regjeringen to utsatte grupper opp mot hverandre, de uføre og de som tvinges til å gå av med alderspensjon tidlig.

Svært mange av våre medlemmer er eller kommer til å havne i en av de to gruppene. Utdanningsforbundet Trøndelag er av den klare oppfatning at uførhet ikke er et personlig valg, men en løsning en av medisinske eller andre helsemessige grunner blir tvunget til. Muligheten til en anstendig tidligpensjon er allerede fjernet etter pensjonsreformen og avtalen om ny offentlig tjenestepensjon. Regjeringens forslag vil ramme våre medlemmer hardt økonomisk. Det kan ikke vi akseptere!

Vi vil oppfordre regjeringen om å legge vekk forslaget. I stedet vil vi applaudere et initiativ der staten som arbeidsgiverlokomotiv i offentlig sektor får på plass en tidligpensjonsordning som gir reelle muligheter til en anstendig pensjonstilværelse. Våre medlemmer er velferdsstatens frontsoldater og de fortjener bedre!