Distriktene trues

De rikes regjering

Olje og Energidepartementet ga NVE i oppdrag å utarbeide et forslag til nasjonal ramme for vindkraft på land. Forslaget viste, ikke overraskende, at store deler av Midt-Norge kan dekkes med vindturbiner.
NAMDALSAVISA

For dem som ikke har gjort det: Kjør nordover fylkesvei 715 om Åfjord til Osen – se hva som har skjedd, og vit at dette er bare den spede begynnelsen. Ved starten av 1900-tallet var om lag halvparten av Norges fastlandsareal villmarkspreget. I januar 2013 var rundt 11,6 prosent villmarkspreget, og arealet krymper i rekordfart. I tillegg til at vi mennesker har mistet rekreasjonsmulighetene i de områdene det gjelder, har utviklingen hatt enorme konsekvenser for fugle og dyrelivet: Hver femte art i Norge står på rødlista. Ni av de ti truede artene er truet som følge av arealendringer. Større reduksjoner av inngrepsfri natur betyr i klartekst nedbygging av naturen i grisgrente strøk slik vi ser det på Fosenhalvøya.

Finansdepartementet har opprettet et skattekraftutvalg ledet av tidligere sjef i NVE, Per Sanderud Som man måtte forvente når man så sammensetningen av utvalget, har det nå kommet et forslag om å ta bort nesten 3,7 milliarder kroner i skatteinntekter fra distriktskommunene som stiller sine arealer til disposisjon for fellesskapet. Hovedbegrunnelsen er at spesialskatter som hindrer lønnsomme investeringer, bør avvikles. I praksis betyr det at natur ikke skal verdsettes hvis selskaper kan gjøre penger på å forbruke den.

Regjeringen har oppnevnt Domstolkommisjonen for å vurdere domstolenes organisering. Kommisjonen kommer som ventet med en anbefaling om å legge ned tingrettsteder i distriktene for få mer robuste enheter i sentrale strøk. I Trøndelag forsvinner i så fall Namdal tingrett og Fosen tingrett. Sorenskriver Leif Otto Østerbø i Sør -Trøndelag tingrett sier i sin kommentar til NRK samme dag som dette skrives at: «Vi er under nedbemanning, og har knappe ressurser».

Helse Nord-Trøndelag må spare mer enn seks millioner kroner per måned for å nå budsjettmålet. Stillinger må bort, og tjenestetilbudet sentraliseres. Situasjonen blir ikke bedre av at fastlegeordningen også er nede i knestående.

Konklusjon: Punktene ovenfor kommer som en naturlig fortsettelse av nærpolitireformen, raseringen av Nord universitet (snakk med folk i Sandnessjøen, Nesna og Steinkjer) , og underfinansieringen av offentlige helsetjenester, for å nevne noen av «gavepakkene» med sittende regjering som avsender. Og jeg kan forsikre: Det kommer flere!

Dette er egentlig ikke en kamp mellom by og land, men et spørsmål om holdninger hos dem som styrer landet. Når resultatet blir en rasering av distrikts-Norge, og et massivt angerep på livsgrunnlaget vårt, er det på tide med et kraftfullt opprør mot et politikere som konsekvent styrer etter kortsiktige økonomiske gevinster. Og om to år er det stortingsvalg – vi får den ledelsen vi fortjener.