2,2 milliarder til marin forskning

Samt fem millioner til å øke innsatsen mot marin forsøpling.
NAMDALSAVISA

KOLVEREID: Regjeringen foreslår å bevilge i overkant av 2,2 milliarder kroner til marin forskning i statsbudsjettet for 2020.

Det foreslås å sette av 10 millioner kroner til å bygge opp et overvåkingssystem i kystsonen, som blant annet skal kunne varsle algeoppblomstring.

Den øremerkede bevilgningen til MAREANO-programmet på Havforskningsinstituttets budsjett foreslås redusert med 12 millioner kroner, og tilskuddet til Nofima foreslås redusert med 2,3 millioner kroner.

Bevilgningene som finansieres av fiskeri-forskningsavgiften foreslås økt med 31 millioner kroner sammenlignet med saldert budsjett 2019.

Regjeringen foreslår også å bevilge 5 millioner kroner til å øke innsatsen mot marin forsøpling.

Bevilgningen skal blant annet gå til oppfølging av en samarbeidsavtale med næringen, «plastavtalen», som skal sikre at mer søppel kan samles inn og leveres vederlagsfritt i flere havner enn i dag. Deler av bevilgningen skal videre gå til tilskudd til «fishing for litter», samt styrking av Fiskeridirektoratets arbeid med opprenskningstokter og destruksjon av eierløst avfall.