250 personer skal delta på ei stor øvelse nord for Sjøåsen

Bruker lekebiler for å øve på alvorlig ulykke

Med lekebiler viser de ulike nød- og redningsetatene hvordan de skal angripe ei trafikkulykke som skal utspille seg neste fredag.

GJEN­NOM­GANG: 50 per­so­ner del­tok på gjen­nom­gan­gen av øvelsen. Sver­re And­re Høg­den fra brann­mann­ska­pet i Nam­dals­eid og lege Iri­na Hal­bo­stad vil mest sann­syn­lig være de to før­s­te på ste­det. Her for­kla­rer de hvor­dan de vil gå fram for å sik­re skad­de per­so­ner, samt in­for­me­re de and­re nød- og red­nings­eta­te­ne om hva som er i vente og hva som trengs.  Foto: BJØRN TORE NESS

NAMDALSAVISA

NAMSOS: De står i ring rundt bordet, som viser nøyaktig hvordan vegen og terrenget ser ut. 50 personer følger spent med når Sverre Andre Høgden og Irina Halbostad legger fram sine prioriteringer. Valgene de tar kan i verste fall skille mellom liv og død.