Sykehusøkonomi

Statens ansvar for sykehusene

Den økonomiske situasjonen i Helse Nord-Trøndelag og Helse Møre og Romsdal er meget vanskelig. Reduksjon i sykehusenes virksomhet varsles.
NAMDALSAVISA

Helseforetakene skal sørge for at befolkningen får nødvendige spesialisthelsetjenester. Det betyr at sykehusenes kapasitet må følge sykdomsutviklingen i befolkningen. Vi blir flere eldre, noe som betyr flere pasienter med sammensatte og kompliserte lidelser. Samtidig muliggjør den medisinske og tekniske utvikling at flere enn før kan hjelpes. Det er ikke akseptabelt at sykehusene ikke følger med i utviklingen eller viser fra seg pasienter som det er deres plikt å behandle.

Det er statens oppgave å bevilge de midler som de regionale helseforetakene trenger for å yte nødvendige spesialisthelsetjenester i alle sine sykehus, og det er de regionale helseforetakenes oppgave å gi de lokale helseforetakene det økonomiske grunnlag de må ha for å ivareta de oppgaver lokalsykehusene har etter vedtatte planer. Rammer som settes på overordnet nivå skal være tilstrekkelige til dette. Trøndelag Pensjonistforbund kan ikke godta at rammer tvinger sykehusene til å unnlate å gi tilbud de skal gi!

Vi mener det er riktig og viktig å arbeide med både effektivisering og bedrede rutiner i spesialisthelsetjenesten, liksom det også er viktig at helseforetak og kommuner samhandler til pasientenes beste og løpende drøfter hvordan arbeidsfordelingen mellom dem skal være. Vi venter at helsevesenets ansatte både involveres i og slutter opp om dette arbeidet.

Men dette fjerner ikke den forpliktelse som staten og de regionale helseforetakene har for å gi sykehusenes virksomhet et realistisk økonomisk grunnlag. Derfor ber vi så vel helseministeren som Helse Midt-Norge om å ta ansvar for å avhjelpe den vanskelige situasjonen som er oppstått i Helse Nord-Trøndelag og Helse Møre og Romsdal.