Beklagelig slutt på Midtnorden-samarbeidet

NAMDALSAVISA

I Trøndelag fylkesting sitt møte 13. juni ble følgende forslag til saken om videre engasjement i Midtnorden-komiteen vedtatt med 67 mot 9 stemmer:

«1. Trøndelag fylkeskommune avslutter sitt medlemskap i Midtnorden-komiteen. 2. Fylkestinget ber om å få seg forelagt en sak som utreder muligheter og interesse for en ny grenseregional nordisk komite i samarbeide med Region Jämtland Härjedalen.» SV var dypt uenig i forslaget om å avslutte det 40-årige samarbeidet med våre finske og svenske broderfolk gjennom Midtnorden-komiteen.

Midtnorden-komiteen har sitt utspring i Nordisk Råd og ble startet i 1979. Midtnorden-komiteen er et frittstående samarbeidsorgan mellom Østerbotten, Vesterbotten, Vesternorrland, Jämtland / Herjedalen og Trøndelag. Når Finland og Sverige har valgt et EU-medlemskap og Norge har sagt nei til EU, trenger vi mer en noen gang et frittstående nordisk samarbeidsorgan. Et samarbeid med kulturutveksling og om hvordan vi i fellesskap skal bidra til samfunnsutviklinga i Norden. Midtnorden har felles utfordringer når det gjelder å utvikle næringsliv og opprettholde bosetting. Midtnorden har bla. store skogressurser som gir grunnlag for mange samarbeidsprosjekter. Her er det viktig med en felles transportkorridorer øst-vest i Midtnorden. En modernisert elektrifisert jernbane gjennom Midtnorden, med både person- og godstransport, er av avgjørende betyding for øsr-vest-samarbeidet i vår region.

Mange politikere i fylkestinget etterlyser mer konkrete resultater av samarbeidet. Ja, vi i SV er enig i at også et slikt samarbeid hele tida må vurdere sine arbeidsformer og sine prioriteringsområder. Men det er ikke slik at alt samarbeid, spesielt et internasjonalt samarbeid, først og fremst kan måles i penger. Det frittstående nordiske samarbeidet er et unikt samarbeid mellom broderfolk som bygger på felles kulturelle verdier og på det som betegnes som den Nordiske samfunnsmodellen. Derfor foreslo SV at «Trøndelag fylkeskommune opprettholder sitt medlemskap i Midt-Norden-komiteen.»

SV ønsker sjølsagt også et nært samarbeid med våre gode naboer i øst. Men Trøndelag har allerede et slikt nært samarbeid med Jämtland / Härjedalen gjennom organisasjonen Naboer AB. Et samarbeid der våre to regioner samarbeider om felles interreg-prosjekter gjennom at Norge er medlem av EØS. Det er nettopp et samarbeid som gir økonomiske resultater, som flere etterlyser.

Det er overraskende at det var likelydende innstillinger i denne saken til fylkestinget i Trøndelag og til møtet i Jämtland/ Härjedalen Län like etter. SV synes det er beklagelig at administrasjonen og politisk ledelse ikke jevnlig har rapportert om innholdet i samtalene med vårt nabolän i øst. For allerede i sin julitale i 2016 til fylkestinget i Nord-Trøndelag sa fylkesrådsleder Anne Marit Mevassvik følgende: «De (Jämland/Härjedalen ) inviterte, for ei tid tilbake, selv til innledende samtaler om de mulighetene et tettere samarbeid gir.» Fylkesrådslederen beskriver også i samme tale hva innholdet i et slikt samarbeid kan være: «Det finnes ordninger i EU som vil kunne gi den Midtnordiske regionen betydelig handlingsrom i den store regionpolitikken. F.eks. regional beslutningsmyndighet over både nasjonale midler og midler fra de ulike fondene i EU.» I en tale til fylkestinget 13. desember 2017 sa fylkesrådslederen: «Når vi nå har etablert Trøndelag, som den første nye regionen i landet, er et mulig neste steg å etablere en europeisk region, sammen med våre svenske venner, et såkalt Europeisk territorielt samarbeid, EGTS.»

Hvis dette er innholdet i et nytt grenseregionalt samarbeid, vil SV advare mot å gå lenger inn i EU-systemet for eventuelt å få tak i de siste EU-kronene. Norge sa nei til EU-medlemskap i 1994. Det setter klare grenser for omfanget og graden av samarbeid opp mot EU. SV mener vi allerede har et godt samarbeid med Jämtland / Härjedalen innafor EØS-rammene og foreslo derfor: «Det grenseregionale samarbeidet mellom Trøndelag og Jämtland/Härjedalen fungerer godt gjennom Naboer AB. Det trengs derfor ikke en ny utredning om et slikt samarbeid.» SV mener det er ekstra beklagelig at medlemskapet i Midtnorden-komiteen ble sagt opp før Trøndelag fylkesting har diskutert en handlingsplan for internasjonalt samarbeid som administrasjonen nå arbeider med.

Se