Nærdemokratiet i Namsos:

Nedlegging av Otterøyrådet?

I sakspapirene til kommunestyret torsdag 14.11 leser vi at nærdemokratiet i Nye Namsos skal diskuteres. Spørsmålet er hvordan den nye kommunen skal legge til rette for innbyggermedvirkning og hvilke medvirkningsformer som skal prioriteres.

Innbyggertorget. på Namdalseid er allerede åpnet, som dette bildet viser hvor ordfører Steinar Lyngstad fikk hjelp fra Vangstunet barnehage under åpinga. Men hvordan blir det på Otterøy? Det spør Otterøyrådet om i dette leserinnlegget.  Foto: Bjørn Tore Ness

NAMDALSAVISA

I kommuneplanens samfunnsdel er det foreslått at Innbyggertorg skal legges til de tre gamle kommunenes sentra for å skape innbyggerdialog. Dette vil si at det skal være innbyggertorg i Namsos sentrum, på Jøa og på Namdalseid. I tillegg til Innbyggertorg skal det utvikles såkalte Innbyggerpunkt i fire grender knyttet til nærbutikk, kro eller lignende. Det står ikke spesifisert hvilke grender det her er snakk om, men vi antar at butikken på Otterøya kan bli et av punktene.

Det er litt uklart hva innbyggerpunktet skal være i praksis. Kanskje en type enkel informasjonskanal (digital?), som nødvendigvis må bli enveis? I saksframlegget til kommunestyret står det imidlertid at ulike modeller kan utvikles, for eks. lokale høringsorganer, økonomiske tilskudd, tema-organisering utfra lokale ønsker. Kanskje er det slik at et innbyggerpunkt skal erstatte Otterøyrådet? Og da blir dette en viktig sak for oss.

Otterøyrådet er et grendeutvalg som består av valgte innbyggere fra lag og foreninger på Otterøya, i tillegg til politisk valgte representanter. Rådet har fungert som en høringsinstans som har fått framlagt saker med særlig interesse for Otterøya. Selv om vi ikke har hatt noen vedtaksrett har vi oppfattet uttalelsesretten som svært viktig. Våre uttalelser er blitt protokollført og framlagt relevante politiske fora. Selv om det har vært få saker er inntrykket at vi har blitt lyttet til. For eksempel uttalte vi oss negativt til nedlegging av valgkretsen på øya, noe vi ble hørt på. Vi har også på eget initiativ arbeidet med veisaken i Oterdalen og klart å komme i dialog med både kommune og fylke.

Vi har aldri blitt bedt om å rapportere på aktiviteten vår eller si noe om hvilken betydning vi mener rådet har. Når det nå skal tas stilling til nærdemokratiet og Otterøyrådet eventuelt skal legges ned, hadde vi forventet en henvendelse.


Svarer Otterøyrådet

Innbyggerpunkt og nærdemokratiordning er ikke det samme

Vi viser til leserinnlegg fra representanter for Otterøyrådet i NA 12. november 2019, hvor representantene er bekymret for framtida for rådet ut fra diskusjonssak som legges fram for kommunestyret i nye Namsos kommune 14. november, og de mener også at Otterøyrådet burde få uttale seg i saken.