Ja til verdiskapning, arbeidsplasser i distriktene og norsk konkurransekraft

Økt beskatning av havbruksnæringen vil sinke norsk verdiskapning, svekke norsk konkurransekraft og føre til færre norske arbeidsplasser. Det kan ikke Høyre stille seg bak.

  Foto: FOTO: MIDT-NORSK HAVBRUK

NAMDALSAVISA

Høyre er et næringsvennlig parti. Vi ønsker et robust velferdssamfunn og høy sysselsetting i hele landet. For at flere mennesker skal kunne bidra med å skape arbeidsplasser og økt verdiskapning, er det viktig å legge til rette med gode og attraktive rammebetingelser. Skattesystemet må stimulere til langsiktighet og størst mulig lokal verdiskapning. Det er viktig at de med skaperkraft og samfunnsengasjement ønsker å starte opp i Norge, fremfor å dra til utlandet hvor skattene er lavere og lønningene likeså. Ringvirkningene av lokalt eierskap er også betydelige og en verdi vi må beholde. Det er på bakgrunn av denne overbevisningen at vi i Høyre er urolige for hva slags effekt økt skatt på havbruksnæringen vil kunne ha.

Høyres landsmøte vedtok allerede i mars i år at vi ikke ønsket enda mer ekstrabeskatning på havbruk og fiskeri enn det som allerede er. Representanter fra Nord-Norge, Vestlandet og Trøndelag var bekymret for hva slags effekt en eventuell ekstrabeskatning på næringen ville ha på jobber og bosetninger i distriktene. Vi deler denne bekymringen. Næringsutvikling og trygge arbeidsplasser i distriktene har en viktig, desentraliserende effekt. Økt beskatning av næringsutviklende tiltak gjør det vanskeligere å skape arbeidsplasser i de distriktene som har gode forutsetninger for havbruk. I tillegg vil forslaget om statlig grunnrentebeskatning i praksis flytte penger fra distriktene inn i statskassa.

Dessuten svekker økt beskatning på havbruksnæringen norsk konkurransekraft vis-à-vis internasjonale konkurrenter. Kina er i gang med testing av lakseoppdrettsanlegg som skal plasseres i Gulehavet. I USA utvikles store landbaserte anlegg. Det er ikke klokt å innføre ekstraskatt på oppdrettsnæringen samtidig som nye konkurrenter kommer på banen, og næringen blir mer kapitalintensiv. Det ville være synd dersom norske aktører flytter sine prosjekt ut av landet. Det finnes nok av andre land som har mildere skattegrunnlag enn det vi i Norge får med en eventuell ekstrabeskatning.

Vår skepsis bunner ikke i et ønske om å verne om lommebøkene til de som tjener godt på havbruk. Vi har heller ikke som mål å diskreditere havbruksbeskatningsrapporten. Derimot jobber vi aktivt for å verne om jobbene i Distrikts-Norge, og for å tilrettelegge for fortsatt verdiskapning i Norge. Hele landet er tjent med at havbruksnæringen har gode rammevilkår. Havbruk er en av fremtidsnæringene som skal ta etter over oljen. Den skal bidra til å finansiere velferden vår. Det er vårt politiske ansvar å sikre Norges fot inn i fremtiden. Derfor sier vi nei til en kraftig ekstrabeskatning som setter en svært viktig næring under press.