Budsjettforslaget for nye Namsos «slakter» aktivitørtjenesten

NAMDALSAVISA

Det vekker sterke reaksjoner i Namsos demensforening når rådmannen i sitt budsjettforslag for Nye Namsos 2020, etter vår mening, nærmest «slakter» aktivitør-tjenesten i kommunen. Vi snakker ikke om de store pengene, men om reduksjon i antall årsverk, i en tjeneste som i «Gamle Namsos» allerede er redusert til et minimum.

Aktivitørene betyr mye for at den pasientgruppen vi representerer, demente og personer med kognitiv svikt får dager med aktivitet i hverdagen både på sykeheimene og/eller bo- og velferdssentrene. Ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) reduserte Namsos antall aktivitører fra sju til fem mellom 2015 og 2018 (tall for Fosnes og Namdalseid ikke oppgitt). Status pr. I dag (2019) er etter opplysninger fra kommunen 3,4 årsverk (tall for Fosnes og Namdalseid ikke kjent). Ut ifra dette har rådmannen følgende forslag i budsjettet for 2020:

«Aktivitør tjeneste – redusert tilbud: Foreslått innsparingstiltak innebærer reduksjon av 2.7 årsverk aktivitør, og har som konsekvens at alle bo- og velferdssenter i Namsos ikke vil ha tilgjengelige aktivitør-ressurser. Det som vil være igjen av aktivitørstillinger vil da være 60 prosent på Namdalseid helsetun, 40 prosent på Fosnes sykeheim og 60 prosent på Namsos helsehus.»

Kommunens ønske om hundre prosent stillinger må da også gjelde aktivitører?

Økonomiplanen sier videre kutt i 2021, derfor bruker vi ordet «slakte».

Den 28. august d.å. svarte SV følgende på vårt spørsmål, til alle politiske partier, om aktivitørtjenestens viktighet i dagaktivitets tilbudet for hjemmeboende med demens: «Ja, SV er helt enig i at aktivitører er en viktig ressurs i dette tilbudet og vi vil også motvirke ytterligere nedskalering av tilbudet i Nye Namsos».

Den 26. november d.å. starter en politisk behandlingsprosess om «Dagtilbud til personer med demens». Tilbudet skal blant gis både som «Inn på tunet» ordning, men også fra Seniorhuset i sentrum. De to årsverk som skisseres på Seniorhuset må både være profesjonelle/aktivitør-kompetanse og ikke blandes med frivillighet. Alle tilbud til eldre må ha samme profesjonalitet som tilbud til andre av kommunens innbyggere. Kommunen skal ikke løse sine utfordringer med misforstått frivillighet.

Men selv med dette tilbudet på plass, vil bo- og velferdssentrene på Vestre, Østre og Bangsund være «kjemisk» fri for de tjenester aktivitørene gir.