Fikk utbetalt over 200.000 kroner han ikke hadde krav på

Jukset med meldekort – må sone 45 dager

En mann i 50 årene fra Namdalen er i Namdal tingrett dømt til ubetinget fengsel for å lurt til seg for mye dagpenger fra Nav.
NAMDALSAVISA

NAMSOS: Mannen sto tiltalt for grovt bedrageri, etter at han i en periode på omkring 18 måneder fra høsten 2015 til våren 2017 sendte meldekort til Nav hvor han ikke oppga at han var i lønnet arbeid/oppga langt færre timer enn han faktisk jobbet.

I det tidsrommet det er snakk om fikk han lønn utbetalt fra mer enn fem ulike arbeidsgivere for kortere eller lengre tidsrom. Samtidig sendte han meldekort til Nav med krav om dagpenger, som ifølge dommen ble utbetalt med sammen 213.136 kroner.

Det er ut fra dommen uklart når svindelen ble oppdaget, men saken ble politianmeldt først i februar 2019. Tiltale ble tatt ut først i desember 2019.

Da saken kom opp for Namdal tingrett i januar i år erkjente domfelte de faktiske forholdene, og ga uforbeholden tilståelse, og samtykket til det som kalles en tilståelsesdom, altså uten ordinær rettssak og rettslige vitneavhør.

– Når trygdebedrageriet overstiger folketrygdens grunnbeløp skal det som hovedregel reageres med ubetinget fengsel, heter det i dommen fra tingretten, som viser til såkalte sterke allmennpreventive hensyn.

Retten påpeker i skjerpende retning at svindelen har pågått over lengre tidsrom, og har påført Nav tap/fare for tap. Retten mener at forholdet i seg selv normalt tilsier fengsel i 75-90 dager, men domfelte slipper med omkring den halve straffen.

I formildende retning viser tingretten til mannens uforbeholdne tilståelse, som sammen med liggetid hos politiet ga domfelte betydelig strafferabatt.

Det står ingenting i dommen om domfelte allerede har tilbakebetalt beløpet han svindlet til seg. Mannen må heller ikke betale saksomkostninger.