Vil kunne tas i bruk på kort varsel

Heimen på Otterøya kan bli koronasykeheim

Tidligere Otterøy bo- og servicesenter – også kjent som Heimen – ble lagt ned i 2015, men kan snarlig bli gjenåpnet med sykeheimsplasser for pasienter med koronavirus.

GJENÅPNES: Fem år etter at den siste beboeren flyttet ut av Otterøy bo- og servicesenter, kan Heimen igjen bli bolig for pasienter med behov for sykeheimsplass. 

NAMDALSAVISA

NAMSOS: – Konkret er det planlagt drift av inntil ti sykeheimsplasser, med oppstart så snart som mulig etter 24. mars, skriver rådmannen i ei innstilling til Namsos kommunestyre.

Bakgrunnen er at Helsedirektoratet har påpekt prioriteringer av helsehjelp under den pågående koronaepidemien. I et høringsnotat er det blant annet påpekt:

– Ved behov, må en institusjon eller avdeling omdefineres for behandling og omsorg til alvorlig syke med Covid-19 infeksjon, heter det fra direktoratet.

Videre påpekes det at pasienter i sykehjem som blir syke med Covid-19 bør behandles i sykehjemmet.


Namsos kommunestyre logger seg på

Kommunestyremøte fra stresslessen

Vi vet ikke om representantene sitter i morgenkåpa eller i dress og slips torsdag morgen når ordføreren slår klubba i bordet, men da gjennomføres et ordinært kommunestyremøte i Namsos på en ekstraordinær måte.

 

Tidsbegrenset

I den reviderte pandemiplanen for Namsos kommune er det blant annet beskrevet at en oppretter eget mottak for håndtering av smittede under en pandemi.

– Det er nå innledet dialog med aksjeselskapet Nye Heimen AS om å leie bygget og etablere et tidsbegrenset tilbud om institusjonsplasser, skriver rådmannen.

Målgruppa for dette tilbudet er innbyggere som er så syke at de har behov for tjenester i sykehjem. Kommunens vurdering er at lokalene har tilstrekkelig kvalitet til at de kan dekke behovet for ekstra sykehjemsplasser i denne konkrete situasjonen, og innenfor regelverket.

– Bygget er tilrettelagt slik at alle pasienter kan tilbys enkeltrom, bemerker rådmannen.

Etablering av et nytt sykehjemstilbud vil få betydelige kostnader for kommunen, som det ikke er tatt høyde for i budsjettet for 2020.

Og det finnes per i dag ikke et saklig grunnlag for å beregne alle merkostnadene dette vil medføre. Tidligere beregninger viser at en kommunal sykehjemsplass har en netto årskostnad på omkring en million kroner.

– Rådmannen vil ut fra situasjonen som kommunen befinner seg i, anmode kommunestyret om å vedta å opprette nye kommunale sykehjemsplasser for en tidsbegrenset periode, heter det i innstilllinga.

For å bemanne Heimen vil kommunen rekruttere blant kommunens eget helsepersonell og blant helsefaglig utdannede personer som har meldt seg til tjeneste for å bidra i den nasjonale smittedugnaden.

Tre dagers frist

Kommunen jobber allerede med planlegging av bemanning og å få på plass nødvendige avtaler, samt anskaffelse av utstyr.

– Utstyr som kan flyttes til Otterøy fra andre tjenestetilbud og innkjøp av nytt utstyr der det ikke finnes brukt utstyr som kan anvendes, heter det i innstillinga.

Planlegginga skjer i dialog med Fylkesmannen, Nord universitet og med øvrige kommunale tjenesteområder. Nord universitet samarbeider med kommunen om utlån av utstyr som er nødvendig for å kunne åpne det nye sykehjemstilbudet. Brann- og redningstjenesten i kommunen involveres for å ivareta sikkerheten for beboere og ansatte som skal bruke bygningene.

Det er Fylkesmannen som har ansvar for godkjenning av opprettelse av helseinstitusjoner etter plan og bygningsloven. Nye nasjonale forskrifter gir blant annet Fylkesmannen maksimalt tre dagers behandlingsfrist på søknader fra kommunene.

Kommunestyret behandler saken i nettmøtet 26. mars. Nettmøtet sendes på kommunens heimeside.

Rådmannens innstilling i fire punkter:

  • Det opprettes inntil ti nye sykehjemsplasser ved Nye heimen as på Otterøya.
  • Sykehjemstilbudet igangsettes så snart administrasjonen har nødvendige godkjennelser fra alle myndigheter.
  • Sykehjemstilbudet skal opprettholdes så lenge administrasjonen finner det nødvendig. Rådmannen skal holde kommunestyret og utvalg folk løpende oppdatert om dette tilbudet spesielt.
  • Sykehjemstilbudet opprettes med hjemmel i lov om kommunal helse og omsorg

Flere kirkegårder må ha plass til nye graver

Det begynner å bli trangt om gravplassen

Gravplassene i Vemundvik og Klinga er i ferd med å gå tom for ledige plasser til kistegraver. En løsning kan være å kalke gamle graver.