Da stortinget behandlet politireformen i 2015 ble det lagt opp til en felles samlokalisert alarmsentral i Trøndelag for politi, helse og brann. Det ble og lagt opp til en god og grundig prosess der berørte kommuner skulle involveres på en god måte. At det nå er satt i gang en prosess for å splitte opp noen kommuners tilknytning til 110-sentralen fremstår som uryddig. Kommunenes tilknytning til en fremtidig felles sentral må ses i sammenheng i hele Trøndelag fylke.

I en slik samlet vurdering vil Namsos trolig fremstå som et attraktivt sted å lokalisere en ny fremtidig felles alarmsentral. Det er god tilgang på kvalifisert og erfaren arbeidskraft innen brann, helse og politi, og byggekostnadene i et eventuelt nytt bygg vil trolig være langt lavere i Namsos enn i sentrale deler av Trondheim, der enkelte nå ser ut til å ha «tjuvstartet» prosessen med samlokalisering.

Vi i Venstre vil følge denne prosessen nøye, og sørge for at gode distrikts – og regionalpolitiske grep blir tatt i denne saken. Det er ingen grunn til å sløse med statens midler, og en felles lokalisering i Namsos mener vi er en politisk og økonomisk god løsning.