Den nye barnehagen består av en småbarnsavdeling og en avd for barn over tre år. Kapasiteten ble økt og kan nå huse inntil 30 barn. Kommuner kan søke dispensasjon fra kravene der antallet barn varierer fra år til år. I flg SSBs befolkningsfremskrivning vil Leka oppleve en befolkningsnedgang på sikt.

16.06.22 fremmes kommunestyresak om økt arealbehov i barnehagen. Saken er svært dårlig belyst og gir politikerne mangelfull informasjon. Forslag til vedtak gjelder innleie av containere/brakker som skal avhjelpe mangel på arealer. Dette til den nette sum av 950 tusen kroner.

Saken til kommunestyret er svært mangelfull og gir ikke grunnlag for å fatte vedtak. Antallet barn og befolkningframskrivning må ligge i bunnen når både skole og barnehage diskuteres.

Dagens moderne barnehage er arealeffektiv og tillater fleksible løsninger når det gjelder organisering og tilpasninger.

Politikerne ønsker generelt mer kvalitetssikra informasjon slik at vedtak som fattes treffer riktig. Leka kommunes sløseri med offentlige midler baner veien mot Robek.

Hva gjelder behovet for mer areal i barnehagen må følgende spørsmål stilles:

  • Er det eventuelt søkt dispensasjon fra arealkravet (da behovet er av svært kortsiktig karakter)?
  • Saken belyser ikke befolkningsutviklinga i Leka. SSBs befolkninsframskriving må ligge i bunnen. Hva bygger vedtaket på?
  • Saken sier ikke noe om antallet barn det ikke lenger er plass til. Tidsperspektivet nevnes heller ikke.