Jeg har nå tatt meg tid til å lese gjennom høringsforslaget men også den fullstendige rapporten fra NorConsult hvor de ser på alle skolene i kommunen. Det som slår meg er befolkningsprognosene, og ut fra det har jeg en del spørsmål:

Hvis Namsos er en kommune hvor det på kort og lang sikt vil bo færre innbyggere, hva gjøres fra administrasjonen i kommunen og fra politikerne for å snu denne trenden? Hva gjøres for å sørge for at flere flytter tilbake til Namsos? Hva gjøres for å skape bolyst? Hva gjøres for at ungdommer som ikke er med i organiserte fritidsaktiviteter har noe å gjøre i fritiden? Hva gjøres for at det skal bygges flere hus i kommunen?

Jeg har mange flere spørsmål som alle henger sammen, men det å legge ned skoler er et nytt steg i en retning som etter mitt skjønn ikke vil sørge for at Namsos blir en mer attraktiv kommune å flytte til. Hvem er det som i all hovedsak flytter til Namsos som voksne? Mange tilflyttere har vokst opp i Namsos og ønsker etter endt utdanning at sine barn skal få oppleve de samme trygge oppvekstsvilkårene som de selv hadde som barn. Det å legge ned skoler, og da spesielt barneskoler, bidrar til å fjerne mye av denne tryggheten. Mange unge voksne som har vokst opp i Namsos kommer da ikke til å flytte tilbake til Namsos med sin familie. Det langsiktige hvis man ikke klarer å snu denne trenden er mindre skatteinntekter til Namsos, som igjen vil føre til en forsterkning av den allerede negative befolkningstrenden i Namsos.

Nå kan dette virke som at man har funnet fram den største bøtta med svartmaling og maler på med den bredeste penselen, men dette er faktisk fakta. Mange som nå bor i Namsos med sine barn, vurderer nå å flytte fra byen. Hvis man ser noen kilometer mot Overhalla så virker det for meg som at det er en kommune som har skjønt det. De satser for framtida. Kommunen ordner med kommunale tomter til kostpris for de som ønsker å bygge hus. Mange tilflyttede namsosinger har de siste 10 årene valgt å bygge seg hus i Overhalla, med den konsekvens at Overhalla kommune får økte skatteinntekter, flere barn i skolealder og et yrende idrettslag. Kommunen er «framme i skoa» og har skjønt det.

Hva gjøres så i Namsos kommune på kort og lang sikt for å sørge for at vi som bor her ikke flytter, men ikke minst; hva gjøres for å legge til rette for at flere velger å flytte hit med sin familie og sine barn? Det å legge ned barneskoler er absolutt ikke veien å gå for å snu befolkningstrenden i kommunen. Faktisk er det en faktor som etter mitt skjønn vil sørge for at trenden bare vil bli enda verre enn det som er prognosen.

Det virker på meg etter å ha lest rapporten fra NorConsult at kommunen i lang tid har unnlatt å ta tak i vedlikeholdsetterslepet ved de aller fleste skolene. Konsekvensen av dette er at det på mange måter blir «lettere» å bare legge de ned.

Jeg har selv vært elev ved Sørenget skole Namsos ungdomsskole og praktisk talt vokst opp på Namsos barneskole da min mor var lærer der. Mine barn har vært elever ved Sørenget skole, Namsos barneskole og Namsos ungdomsskole. I sum kan jeg si at både jeg og mine barn har hatt gode, trygge skoleår i barneskolene i Namsos kommune. Det var trygt, oversiktlig og nært å gå på Sørenget, og det har vært flotte år på Namsos barneskole for mine barn. Jeg er sterkt kritisk til at det skal bli store klasser på barnetrinnene, da de første årene man går på skole er de aller viktigste.

Sett utenfra virker skolene på Sørenget og Namsos barneskole som skoler som er OK vedlikeholdt. Jeg har ikke vært inne i alle byggene på Sørenget, men det at hele skolen må saneres virker litt overilt fra mitt ståsted. Det å ha en nærskole for Vemundvik er så viktig for at bygda skal leve og at den skal være attraktiv for tilflyttere. Det samme gjelder for Namsos barneskole. For meg virker heller ikke denne skolen i å være i så dårlig forfatning at Bygg A (Gammelskolen) må saneres. De siste årene har det også her vært utført forholdsvis mye vedlikehold, så det å sanere virker også her overilt.

I høringsdokumentet er det mange aspekter og setninger som er vanskelig for meg og sikkert andre å helt forstå. Hensynet til «barns beste» har arbeidsgruppen hatt vanskeligheter med å sette som et kriterium. Er det virkelig til barns beste fra rundt omkring i kommunen å bli flyttet bort fra sin trygge og oversiktlige skolehverdag og inn i nye allerede etablerte klasser ved andre skoler? Det at vennskap i en klasse skal brytes opp fordi man bor på hver side av en rundkjøring? I dokumentet er begrepene «Vika-elever» og «Bjørum-elever» brukt for elever som skal deles mellom Vestbyen skole og Høknes barneskole. Hva med de som bor i Namsos sentrum, Svenskbyen, Daltrøa eller Larsheimen. Hvordan er det tenkt å fordele alle disse elevene ved henholdsvis Vestbyen skole og Høknes Barneskole? Er det praktisk mulig å få til? Er det virkelig nok areal til å flytte alle elevene fra Namsos barneskole til de to andre sentrumsskolene med en politisk beslutning? Jeg er skeptisk til de kalkyler som ligger inne med kostnader knyttet til at Vestbyen skole og Høknes barneskole må oppgraderes for å håndtere denne økningen i elever.

Videre i høringsdokumentet står det under Statland oppvekstsenter at de å skysse elever på små- og mellomtrinnet vil kunne «medføre større belastning for de minste elevene». Hvorfor er ikke denne setningen også lagt inn for Sørenget skole? Mange elever ved Sørenget skole har lang reisevei til skolen der den ligger i dag. Disse elevene trenger ikke en enda lengre reisevei. Derimot står det i høringsdokumentet at det for Sørenget sin del er «relativt kort veg til Vestbyen skole». Alt er relativt, men avstanden er ikke kort «nok» til å forsvare å legge ned Sørenget skole.

Oppsummert er konklusjonen min at barneskolene slik de fremstår i dag MÅ bevares. Kommunen Må gjøre en jobb administrativt samt politisk for å sørge for at befolkningsprognosene kan snu. Steg 1 er i så måte å IKKE legge ned noen av barneskolene i kommunen. Ungdomsskole-byggene i Namsos sentrum er etter mitt skjønn i så dårlig forfatning at de første grepene må gjøres her, men hva som er beste alternativ har jeg ikke noen mening om. Jeg er spent på å se hva de forskjellige politiske partiene bestemmer seg for i denne saken, og jeg tror det vil ha stor betydning for kommunevalget i 2023.