Dette er bekymringsfullt, da vassdragene og elvene er grunnlaget for at laksen skal gyte og yngle. Namsenvassdaget Elveierlag er derfor positive til innstrammingenesom nå vedtas for sjølaksefiske på villaks. Laksefiske, enten det er i vassdragene, fjorden eller langs kysten er en gammel kultur som har overlevd generasjoner, men dessverre er ikke det noe argument når det kommer til forvaltning.

Villaksen må forvaltes fornuftig hvis denne kulturen også skal opprettholdes for de kommende generasjoner. At det er kun er sjølaksefisket langs kysten som nå må forholde seg til forvaltningsgrep, og ikke i Namsenfjorden, der det er et utstrakt fiske på sjølaksefiske, synes vi er beklagelig.

Alle vil ha sin del av laksen, og vi i Namsenvassdraget har pålagt oss strenge regler og kvoterfor uttak av villaks. Sjølaksefiskerne har ikke pålagt seg noen reguleringer som er med på i å bidra til forvaltningen av laksestammen. Sjølaksefiskerne bidrar heller ikke med noe tilkostnadene for forvaltningen av villaksen, det er det elveeierne som gjør. Så for oss synes dette som lite sammenhengende at det oppleves som urettferdig, når næringa ikke har tatt noen egne forvaltningsgrep, men kun har høstet «gratis» i årevis.

I Namsenvassdraget har vi god oversikt over hva vi høster på, og i dagens digitale verden har vi gode, pliktige innrapporteringsrutiner på hva som fiskes opp i elva daglig i sesongen. Dette gjør oss i stand til raskt å ta grep hvis vi ser at fangstene er dårlige, og vil med det være iforkant av en – i verste fall – kollaps i bestanden.

Sjølaksefiskerne har hverken innført rapportering løpende i sesongen eller pålagt seg restriksjoner på fisket hvis det er dårlige fangster. Vi i elva ønsker en dialog med sjølaksefiskerne, og håper at sjølaksefiskerne også bidrar tilforvaltninga av villaksstammen i Namsenfjorden og Namsenvassdraget. Vi utfordrer sjølaksefiskerne i Namsenfjorden til å ta tak i rapporteringsrutinene, og innfør dagligrapportering av fangst. Slik det er i dag er ikke holdbart.

En daglig rapportering vil gi et godtløpende grunnlag på innsiget av laks i fjorden, og ikke minst være et viktig verktøy for å taforvaltningsgrep om det skulle være nødvendig. Skal kulturen med fiske av villaks fortsette for kommende generasjoner må alle aktører ta inn over seg at villaksen må forvaltes fornuftig.