Å arbeide i skole er meningsfullt, spennende og utfordrende. Vi får være tett på barn og ungdommer i sorg og glede, mestring og nederlag, enten man er lærer, renholder, vaktmester, fagarbeider eller i ledelsen. På Bangsund, med sine ca 170 elever har alle de ansatte en god oversikt over elevene våre, der vi har et blikk for den enkelte og der vi er med å skape et trygt miljø for elevene.

Dette er faktisk så viktig at det er nedfelt i Opplæringslovens § 9A: «Alle som arbeider på skolen, skal følgje med på om elevane har eit trygt og godt skolemiljø, og gripe inn mot krenking som mobbing, vald, diskriminering og trakassering dersom det er mogleg.»

Nå og da vil det likevel skje at ikke alle elevene opplever å ha et trygt og godt skolemiljø, og det er krevende for alle parter. Likevel mener vi som har erfaring fra Bangsund skole at skolestørrelse har noe å si for oversiktligheten, og at mindre skoler gjør jobben til alle ansatte mer overkommelig, om vi har plikten vår i Opplæringslovens §9A i bakhodet. Forskningen som er gjort på skolestørrelse i Norge er i beste fall tvetydig, da mener vi at erfaringen vår blir viktig å lytte til (Senter for Praksisrettet Utdanningsforskning, 2022).

I skolebruksplanen som Norconsult har utarbeidet, og som ligger til grunn for fremtidens skolestruktur, legges det opp til å spare mellom 15,5-24,1 millioner i året i lønnskostnader. Hvem er alle disse ansatte som ikke lenger skal lønnes av Namsos kommune? Utdanningsforbundet ved Bangsund skole vil ha klare svar på hvordan disse summene skal spares inn. Vi vet at om vi tenker på barnets beste så er nedskjæringer det siste vi trenger.

Vi ønsker at våre politikere styrker nærskolene, beholder 1-10 skolene og sørger for at det fremdeles skal være godt å være ansatt i Namsos kommune, slik at vi får gjort vår jobb med barnets beste i fokus.