Gå til sidens hovedinnhold

Beviset på at distrikts-tingrettene i Trøndelag blir nedlagt

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

(Trønderdebatt)

Alle tingretter utenom den i Trondheim vil på sikt bli nedlagt, fordi de som blir sittende med makta etter lovendringen, ikke vil ha de små tingrettene. Samtidig får de makt til å frata de små tingrettene alle sakstyper og bemanning. Da er det ingenting igjen.

Den foreslåtte lovendringen i domstolloven medfører en formell nedleggelse av samtlige tingretter, med Trøndelag tingrett som den eneste gjenværende. Men «rettsstedene» skal opprettholdes, sier Høyre, Venstre, Frp og Krf, så da går det så greit.

Dessverre går det ikke greit. Det blir domstollederen i nye Trøndelag tingrett som kan bestemme hvilke saker som skal fordeles til de ulike tingrettene, og hvor mange som skal jobbe der. Med loven i hånd kan han bestemme at alle tingrettene bortsett fra den i Trondheim blir redusert til en tom skrivepult uten noen ansatte. Det blir opp til regjeringen (ikke Stortinget, som i dag) å legge ned rettsstedene, men rettsstedene kan likevel bli helt tomme for saker og bemanning, dersom domstollederen ønsker det slik. Dermed har domstollederen i realiteten muligheten til å legge ned rettsstedene.

Lovforslaget innebærer at Namdal tingrett, Inntrøndelag tingrett, Fosen tingrett, Sør-Trøndelag tingrett og Nordmøre tingrett skal bli Trøndelag tingrett. Sør-Trøndelag tingretts domstolleder vil etter all sannsynlighet bli lederen for Trøndelag tingrett etter sammenslåingen. Så hva mener egentlig Sør-Trøndelag tingrett, som i framtiden vil sitte med all makten, om saken?

I sitt høringssvar til lovforslaget 29.05.2020 skriver domstollederen på vegne av Sør-Trøndelag tingrett:

«Det klart beste alternativet fra et domstolfaglig ståsted er Domstolkommisjonens forslag om én tingrett i Trøndelag med rettssteder i Trondheim og Steinkjer.»

Og videre skriver Sør-Trøndelag tingrett at Fosen og Namdal tingrett er så små at de ikke bør få ha barnesaker. Barnesaker utgjør en stor andel av sakene. Det er et første skritt mot nedleggelse dersom en tingrett blir fratatt denne sakstypen.

Domstollederen i Sør-Trøndelag konkluderer slik: «…én domstol i Trøndelag er den klart beste løsningen for det rettssøkende publikum i fremtiden.»

Det er altså liten tvil om at dersom Høyre, Venstre, Krf og Frp går inn for endringene i domstolloven, vil domstollederen jobbe for at samtlige tingretter i Trøndelag skal legges ned, bortsett fra hans egen. I dag er det opp til Stortinget å bestemme. Jeg håper virkelig at politikerne ser hvilken makt de gir fra seg.

Vi har tidligere erfart, for eksempel ved sammenslåing av høyskolene, at denne typen sammenslåinger medfører nedleggelser. Faktum er at de som fatter beslutningene ikke bryr seg om distriktene. Men nå er det nok. Nå må vi si stopp til alle disse nedleggelsene.

Etter min erfaring har også mindre tingretter høy faglig kvalitet og effektivitet. Rettssikkerheten for oss i distriktene blir svekket dersom vi mister den lokale domstolen. Det vil øke terskelen, og ikke minst prisen for å gå til sak. For en Namsosing vil sakskostnadene fort øke med 10-20 % i for en endagssak. Det er altså privatpersoner og Trøndersk næringsliv som må ta regninga for regjeringens innsparinger. I tillegg til at de som jobber i en distrikts-tingrett vil miste jobben, kan det også medføre at mange av advokatene i nærområdet vil måtte legge ned virksomheten.

Derfor må vi få politikere i Høyre, Venstre, Krf og Frp til å forstå at de må stemme nei til nedleggelse av domstolene i desember.

Kommentarer til denne saken