(Trønderdebatt)

Farlige vegstrekninger som Røros-Støren og Gartland-Vikna må utbedres. Rødt mener at dette er et statlig ansvar som ikke kan finansieres med 80 prosent bompengebetaling slik man legger opp til.

Nylig ble bompengekostnadene på Fosen vedtatt halvert, noe som er gledelig nytt. Bompengebelastningen på Fosen var særdeles høy og en tur til byen kostet i overkant av 600 kroner. Ettersom det er det svært lav kollektivfrekvens på halvøya er bompengene blitt en usosial avgift som fattig som rik må være med å betale. En annen strekning hvor det nå koster mye å kjøre er den mellom Orkanger og Hitra hvor vanlige bilister sponser laksenæringas behov for en god vei. Sett i lys av dette bekymrer det Rødt at det i erklæringa fra flertallspartiene på fylket legges opp til at «ved større prosjekt skal erfaring og metode fra Fosenvegene og Laksevegen brukes».

Hva som menes med dette er noe uklart. Dersom det er tekniske løsninger som for eksempel bruke overskuddsmasse fra tuneller for å lage fyllinger andre steder er jo dette en god ide, som bør være en selvfølge. Er det bedre planlegging som gir «mer vei for pengene» er dette også noe Rødt kan slutte seg til.

Men ser vi på hvordan utbedringsprosjekter for veger i Trøndelag er planlagt finansiert i tida framover skjønner vi at det er også et annet virkemiddel fra Fosenvegene som er tenkt brukt: Nemlig at vegen finansieres ved å ta opp et lån og la bilistene betale mesteparten av vegen gjennom bompenger. I den vedtatte økonomiplanen for kommende fireårsperiode fastslås det at de nye bompengeprosjektene Fv. 30 og Lakseveg har liten påvirkning av den fylkeskommunale økonomi i og med det er lagt til grunn 80 prosent bompengeandel.

Både strekningen fra Støren til Røros og Lakseveg nord (Gartland – Vikna) er rasfarlige strekninger som er viktige å fortgang i få realisert. Det er også urealistisk at fylkeskommunen skal ta dette over eget budsjett. Trøndelag fylkeskommune er landets mest forgjeldede og har et vedlikeholdsetterslep på om lag fem milliarder på fylkesvegene. Mye av dette er etterslep som stammer fra før veiene ble overført fra staten til fylket. Men det er også uakseptabelt at denne kostnaden i all hovedsak skal dekkes av bilistene.

En slik høy bompengefinansieringsgrad vil medføre store kostnader, spesielt for de som er avhengige av å daglig pendle på disse strekningene for å komme seg på jobb. Vi har ikke regnet på hva det vil koste for hver passering, men spesielt på Lakseveg nord vil denne bli høy pr. passering ettersom trafikkgrunnlaget er såpass lite.

Vi mener derfor at det eneste reelle alternativet er at staten kommer på banen og fullfinansierer disse sterkt tiltrengte veiprosjektene gjennom Nasjonal transportplan samtidig som den generelle støtten til vedlikehold av fylkesveger økes betydelig. Å finansiere nødvendig veiutbygging i distriktene burde være en offentlig oppgave og ikke en usosial avgift hver og en burde ta gjennom bompengebetaling. Rødt i Trøndelag vil kjempe for dette når vi blir representert på Stortinget etter valget.