TRONDHEIM: Saken ble kjent i februar 2020 etter at Mattilsynet ble varslet og dro på inspeksjon på gården. Der fant to døde kalver blant ei besetning på 62 dyr.

Under Mattilsynets inspeksjon ble det blant annet påvist at flere av dyra i besetninga var magre eller hadde store hårløse partier, at dyra var skitne og at flere dyr hadde mangelfullt klauvstell. Mattilsynet grep inn og tok over besetninga.

Da saken kom opp for daværende Namdal tingrett i mars i år, ble det ifølge tiltalen lagt til grunn at bonden over et tidsrom på 13 måneder fra januar 2019 til februar 2020 hadde vanskjøttet dyra ved at han unnlot «å gi alle dyra tilstrekkelig med vann og mat av god kvalitet. Videre sørget han ikke for å holde dyra rene, samt gi annet nødvendig stell og behandling mot lidelser og påkjenninger».

I tingretten ble bonden dømt til 90 dager ubetinget fengsel og 3.000 kroner i saksomkostninger. Bonden anket dommen til Frostating lagmannsrett.

Ikke bevist

For å bli dømt til straff, må det bevises utover enhver rimelig tvil at man er skyldig som beskrevet i tiltalen.

I denne saken har lagmannsretten kommet til en annen konklusjon enn tingretten når det gjelder vann og fôring.

– Lagmannsretten mener det ikke er bevist utover enhver rimelig tvil at dyra ikke har fått tilstrekkelig vann, heter det i dommen.

Lagmannsretten kommer også til samme konklusjon når det gjelder tilgang på fôr. Blant annet basert på uttalelse og vitneforklaring fra sakkyndig.

«Basert på tilgjengelig informasjon fra slakteresultater, holdvurdering og kraftfôrkjøp, er det ikke noe som tyder på at det i besetninga har vært langvarig underfôring av kyr og okser», uttalte sakkyndige.

Ikke mishandling

Når det gjelder delen av tiltalen som gikk på renhold og stell, mener lagmannsretten at det er fullt ut bevist, men legger til grunn at vanskjøtselen har skjedd over mye kortere tidsrom, og heller ikke gjelder hele besetninga på 62 dyr.

– Dyra er imidlertid berørt i ulik grad og på ulike måter, og terskelen for straffbar overtredelse gjelder kun en mindre andel av dyra. Det er tale om lidelse over en begrenset periode, oppsummerer Frostating lagmannsrett.

Og kommer til at noe renhold er utført, men det har ikke vært godt nok til å unngå at avføring har stivnet i pelsen til flere av dyra.

– Det er likevel ikke funnet bevist at han ønsket å påføre dyra lidelse. Det er ikke tale om mishandling, konkluderer lagmannsretten.

Frostating lagmannsrett har kommet til at bonden skal dømmes for to overtredelser av dyrevelferdsloven begått over en periode på omtrent én måned.

Straffen settes til 60 dagers betinget fengsel, med to års prøvetid.