Bondelaget klager på konsesjon

Namdal Træsliberi AS er gitt konsesjon for Åsnes gård på Sjøåsen, nå har Trøndelag Bondelag kalget på vedtaket.

Namdal Træsliberi AS er gitt konsesjon for Åsnes gård på Sjøåsen, nå har Trøndelag Bondelag kalget på vedtaket. Foto:

Trøndelag Bondelag har sendt klage til Namsos kommune på konsesjonen som ble gitt til Namdalens Træsliberi for Åsnes gård på Sjøåsen. Det betyr at saken havner på Fylkesmannens bord.

DEL

NAMSOS: – Når en landbrukseiendom er å anse som tradisjonell, er det ikke grunnlag for å gi konsesjon til et aksjeselskap, mener Trøndelag Bondelag.

Klagen fra Bondelaget går i hovedtrekk ut på bruken, tolkning og forståelsen av enkeltparagrafer i konsesjonsloven, hvor landbruksorganisasjonen mener Namsos kommune har trådt betydelig feil i den aktuelle saken.

I klagen bruker Bondelaget mye av den samme argumentasjonen som mindretallet i kommunestyret også brukte da vedtaket ble fattet.

Stridens kjerne

Trøndelag Bondelag viser blant annet til tolkning av Konsesjonsloven paragraf 9 tredje ledd, hvor det åpnes for å gi aksjeselskaper konsesjon på erverv av en landbrukseiendom.

– Dette er en snever unntaksregel, mener de, og viser til forarbeidene til bestemmelsen og til Odelstingsproposisjon 79 (2002-2003) som sier at at bestemmelsen skal legge til rette for fleksible løsninger i tilfeller der dette byr på fordeler i forhold til tradisjonelle eierformer.

Bondelaget mener videre at det framgår at når en landbrukseiendom er å anse som tradisjonell, er det ikke grunnlag for å gi konsesjon til et aksjeselskap.

– Etter langvarig og fast innarbeidet praksis, skal vedtaksorganet – Namsos kommunestyre – avslå aksjeselskapers søknad om konsesjon på erverv av landbrukseiendommer som egner seg for bosetting og selvstendig drift, understreker Bondelaget.

Videre påpeker de at fordelene skal tolkes strengt.

– Helt unntaksvis kan konsesjon likevel gis når dette gir fordeler for den eiendommen søknaden gjelder, da typisk drift og ressurser. Fordeler for eieren selv, eksempelvis økonomiske eller skattemessige fordeler, har ikke nevneverdig betydning, mener Trøndelag Bondelag.

Åsnes gård

Åsnes gård Foto:

Utenfor kontroll

Landbruksorganisasjonen stiller seg derfor undrende til Namsos kommunes begrunnelse for vedtaket i Åsnes-saken.

– Det fremstår som høyst uklart hva flertallet mener når det sies at «… det ligger i konsesjonskravet at eiendommens jord, beite- og skogressurser vil bli ivaretatt på en god måte, …».

Bondelaget peker på at konsesjon til Namdalens Træsliberi AS, uten vilkår, i praksis opphever konsesjonsloven på eiendommen.

– Eiendommen vil da være uten priskontroll, uten boplikt, og uten mulighet for kommunen til å kunne påvirke drift og eierskap på eiendommen, noen gang i fremtiden, påpeker Bondelaget.

Konklusjonen fra Trøndelag Bondelag er at konsesjonslovens rettslige utgangspunkt er at konsesjonssøknaden fra Namdalen Træsliberi AS bør avslås. Og legger til at om klagen ikke blir tatt til følge må den oversendes Fylkesmannen. Noe ordfører Arnhild Holstad også bekreftet da hun torsdag ga kommunestyret orientering om at klagen var mottatt.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken