Foldereid samfunnshus er samlingspunktet for innbyggerne i Foldereid krets. Skolen er viktigste bruker, og samarbeidet med kommunen er en forutsetning for drift av huset.

Foldereid er stedet som tilreisende både fra nord og sør først møter i Nærøysund kommune. Ei levende bygd forteller om framtidstro og optimisme i kommunen. Å bygge ned skolen betyr en sakte død for ei bygd. Hvilke signaler ønsker kommunen å sende til de som kommer hit?

Uten skole vil det bli vanskelig å få folk til å bosette seg i bygda. Det vil gjøre det utfordrende forbedrifter å rekruttere nye ansatte og mindre aktuelt å overta gårdsbruk. Det er dårlig kommuneøkonomi hvis bedrifter må legge ned på grunn av mangel på arbeidskraft og gårdsbruk går ut av drift.

Dersom 5.-7. trinn skulle bli overflyttet til Kolvereid ville læringsmiljøet for de gjenværende elevene svekkes. Dette gjelder f.eks. mulighet til forestillinger og annen felles læring på tvers av alderstrinn. Arbeidsmiljøet for ansatte ville også tynnes ut. Dette kan selvfølgelig i neste omgang brukes som begrunnelse for full nedlegging, så et slikt grep ville få store negative følger både på kort og lengre sikt.

WSP skriver i sin rapport: «Å finne venner med samme interesseområde og utvikle vennerelasjoner har stor betydning for utvikling av identitet og danning», og videre: «På sikt mener derfor WSP at det vil være naturlig å overflytte alle elevene på Foldereid til Kolvereid skole.» Vi mener det helt klart er mer naturlig og viktigere for utvikling av identitet og danning i barneåra å la ungene i kretsen få tilhørighet til heimbygda si. Det å samarbeide på tvers av alderstrinn og måtte forholde seg også til de som er forskjellig fra en sjøl er svært verdifullt.

WSP skriver også: «Foldereid har i de siste årene hatt gode resultater på nasjonale prøver, og en satsing på lesing har også vært fokus her. Foldereid er i tillegg en PALS- skole og har praktisert PALS i mange år. Det finnes ikke forskningsmessig belegg for å si at skolestørrelse har betydning for læringsmiljø og elevenes sosiale kompetanse.» Dette underbygger det vi som bor her har erfart gjennom mange år: Foldereid er en god skole der elevene lærer det de skal både faglig og sosialt. Det kan med andre ord ikke være faglige grunner for flytting av klassetrinn fra Foldereid.

Når kretsgrensene er fastsatt må de følges! Dette er svært viktig for forutsigbarheten for alle berørte, både de fastboende og de som vurderer å flytte hit. Valgfrihet for noen hindrer valgfrihet for andre. Hvilken valgfrihet gjenstår for familier som bor eller vurderer å bosette seg i Foldereid-krets, opptil 4-5 mil fra Kolvereid, den dagen elevgrunnlaget er borte fordi andres valgfrihet var viktigere? Her må kommunen evne å se helheten!

Skolestruktur er et verdivalg. Vi forventer at Nærøysund kommune satser på hele kommunen, legger faktisk innhold i de fine formuleringene om samarbeid med frivilligheten og gir grendenemuligheten til å utvikle seg.