La meg først få takke bondelaget for å si fra når viktige prinsipper blir underkommunisert. En mulig etablering av en batterivirksomhet vil være en svært stor industrietablering og sentralt i dette arbeidet, er å identifisere mulige lokasjoner for hvor konkurransedyktig industriell virksomhet kan etableres.

Les også

Når Overhalla Sp byr på dyrkamark

I første fase som Joint Battery Initiative inviterer til, har 82 innsendinger med 100 tomteforslag i landet levert studier som viser muligheter uten å ha gjort noe slags form for byggesaksbehandling eller reguleringsplanarbeid. Nettopp dette har også vært vesentlig for oss også i kommunikasjonen med grunneierne der de har stilt seg positive til vår mulighetsstudie. Jeg skjønner at det blir reist kritikk når vår studie med 1000 mål inneholder 200 mål dyrkamark. Det tar jeg med meg og ser heller ikke bort fra om vi skulle være så heldige å bli med videre, så vil nok jernbane-traseen og tilgang til areal i nordlig retning bli vurdert framfor dyrka mark selv om namsosbanen ikke er nedlagt.

Derfor er det viktig å poengtere at vi har levert et mulighetsstudie som viser en rekke momenter som kan ligge til grunn for en etablering i Namdalen.

Til informasjon har Overhalla i snitt godkjent 349 dekar til nydyrking pr år i perioden 2010-2019. Det er meget bra og jeg ønsker å gi ros til våre offensive matprodusenter! Kommunen har i samme periode omdisponert i snitt 7,5 dekar pr år av dyrka mark til annet formål. Det er vi selvsagt ikke stolte av, og nettopp derfor hilses diskusjonen om jordvern velkommen, også i sammenheng med denne UFO-landingen av en batterifabrikk.