↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
 
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Telefon

74 22 66 77

Faks: 74 22 66 78

Besøksadresse

Carl Gulbransons gate 7
7800 NAMSOS
  1. Beskrivelse
  2. <Uten tittel>

Advokatfirmaet driver alminnelig praksis i Namsos og ble etablert av høyesterettsadvokat Wennevik i 1941.

Vi yter juridisk bistand til privatpersoner, bedrifter og offentlige etater med særlig vekt på fast eiendoms rettsforhold, forretningsjuss, offentlig rett og prosedyre. Vi er bobestyrere i konkurs og offentlig skifte av dødsbo.

Vi har over mange år ytet bistand i ulike situasjoner og saker. Det har gitt oss erfaring og utviklet vår innsikt og kompetanse. Vi bestreber oss på å yte bistand med en sterk faglig og etisk forankring.

Advokatene har tillatelse til å drive advokatvirksomhet av Tilsynsrådet for advokatvirksomhet.

Advokatene er medlemmer av Advokatforeningen.

Vi er samarbeidende advokater med:
Norges Bondelag
NAF - Norges Automobilforbund

Finansiering av salær

Når ikke annet er skriftlig avtalt eller skriftlig bekreftet, beregnes salæret etter en godtgjørelse pr. time fra kr. 965 til kr. 2895, avhengig av sakstype og resultat. Det tillegges 25 % merverdiavgift. For vel definerte, avgrensede oppdrag kan det avtales samlet pris. For oppdrag som ikke kan timeestimeres, kan det avtales tak for salærkravet, slik at klienten varsles nær taket passeres uavhengig av om arbeidet er utført. Det er gratis å be om en samtale for å drøfte pris og vilkår.

Når du har kommet i en tvist

Vi søker dekning under rettshjelpsforsikring eller fri rettshjelpsordning for deg.

Din forsikring
I dine private forsikringer har du rettshjelpsdekning som dekker advokatutgiftene.
Les mer: Dine forsikringer

Fri rettshjelp
Dersom du har lav inntekt og formue kan du ha krav på fri rettshjelp. I enkelte saker dekker det offentlige advokatutgiftene uavhengig av økonomisk situasjon.
Les mer: Når har du krav på fri rettshjelp

Forsikring

Advokatkontoret har obligatorisk sikkerhetsstillelse som dekker yrkesansvaret. Om det georgrafiske dekningsområde for sikkerheten gjelder følgende:

Hva sikkerheten dekker:
Sikkerheten dekker erstatningsansvar advokaten pådrar seg ved utøvelsen av advokatvirksomheten.
Sikkerheten dekker ikke deltakeransvar i ansvarlig selskap for erstatningsansvar som selskapet pådrar seg ved advokatvirksomhet, når minst en av selskapets advokater er solidarisk ansvarlig med selskapet etter domstolloven § 232 første til fjerde ledd.
Sikkerheten dekker ikke ansvar som advokaten etter bestemmelse i eller i medhold av annen lov har stilt annen sikkerhet for.

Kontaktinformasjon til vår sikkerhetsstiller finner du her.

Det er adgang til å få prøvet om det foreligger brudd på god advokatskikk og salærets størrelse. Informasjon og vilkår for ordningen finner du her.